Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Αύριο η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ.


Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. έχει ορισθεί για την 25η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα Γραφεία του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στην οδό Καρόλου 1-3 (9ος όροφος, Δυτική αίθουσα). Όσα από τα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν και με τηλεδιάσκεψη. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Μη μισθολογικές παροχές.

2ον- Τροποποίηση και αναδιατύπωση του Καταστατικού του ΟΣΕ και κωδικοποίηση αυτού.

3ον- Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤ1ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Υ/Σ ΕΛΞΗΣ ΟΙΝΟΗΣ, ΣΦΙΓΓΑΣ, ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ,ΛΑΡΙΣΑΣ, ΡΑΨΑΝΗΣ ΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΛΑΤΕΩΣ(Π-Π)» (Α.Δ. 2207).

4ον- Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία του άρθρου 269 παράγραφος (ε) του Ν. 4412/16 'Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση' (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), η οποία αφορά στις: «Εργασίες γενικής επισκευής φορείων με αντικατάσταση τροχών, έλεγχο τροχοφόρων αξόνων συμπεριλαμβανομένων και των ετήσιων ρυθμίσεων-διακριβώσεων μέτρησης του μετρητικού φορείου του καταγραφικού οχήματος ΕΜ120 κανονικής γραμμής καθώς και του μετρητικού φορείου του ΕΜ80 μετρικής γραμμής».

5ον- Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ύψους 1.363.208,32 €, σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου: «Συντήρηση σιδηροδρομικών γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας του τμήματος συντήρησης γραμμής Λαμίας» (Α.Σ. 2013/2022).

6ον- Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΧΟΡΤΩΣΗ - ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΩΝ 2023-24»

7ον- Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΧΟΡΤΩΣΗ - ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΩΝ 2023-24».

8ον- Εισήγηση για έγκριση δέσμευσης ποσού ύψους 197.000,00 € χωρίς τον ΦΠΑ 24% για την πληρωμή λογαριασμών δικτύων σταθερής τηλεφωνίας και Ραδιοδικτύου TETRA για τους μήνες από 01-06-2023 έως και 31- 12-2023.

9ον- Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Σκύρων Γραμμής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης #761.000,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #943.640,00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

10ον- Έγκριση του υπ' αριθ. 15Γ/25-04-2023, πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) που αφορούν την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 172784) με αριθμό διακήρυξης 20033/2022 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής - Διορθωτικής Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών χωρίς υλικά, των Σιδηροδρομικών Συστημάτων (Ηλεκτροκίνηση - Σηματοδότηση - Τηλεδιοίκηση), των τηλεπικοινωνιών και των Συστημάτων Ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στον εμπορευματικό σιδηροδρομικό σταθμό και σταθμό διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριασίου πεδίου».

11ον- Αύξηση του κόστους της Σύμβασης 8252/2022 που περιλαμβάνει το έργο «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των σταθμών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ», καθώς και της τροποποίησης - επαύξησης με ένταξη σ’ αυτήν του «Καθαρισμού στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των Σταθμών της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κιάτου - Αίγιου», σύμφωνα με την § 1, περίπτωση γ, του άρθρου 337, του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α/8.8.2016) ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει (τροποποίηση Συμβάσεων), καθώς και της αριθμ. 31986/2023 ΥΑ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ.Β'2003/28-03-2023).

12ον- Έγκριση των υπ'αριθμόν 14/Β/06-08-2020, 14/Γ/09-10-2020 και 14Γ-1 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών με τα οποία προτείνεται η κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 78314) με αριθμό διακήρυξης 17012/1/25-10-2019 που αφορά την «προμήθεια ενός (1) οχήματος τηλεσκοπικής εξέδρας συντήρησης της ηλεκτροκίνησης», συνολικής δαπάνης #597.450,00#€ χωρίς Φ.Π.Α και #740.838,00#€ με Φ.Π.Α. 24 %.

και 13ον Ανακοινώσεις.

sidirodromikanea.blogspot.com