Δρομολόγια τραίνων

Για όλα τα δρομολόγια πατήστε τον σύνδεσμοhttp://www.trainose.gr

http://www.trainose.gr/

Όροι χρήσης

Τα «Σι­δη­ρό­δρο­μι­κά Νέα» κά­νουν ότι μπο­ρούν για να έχουν τα δρο­μο­λό­για των αμα­ξο­στοι­χιών ενη­με­ρω­μέ­να, έτσι ώστε οι επι­βά­τες να ενη­με­ρώ­νο­νται σχε­τι­κά με το προ­ο­ρι­σμό άφι­ξης και ανα­χώ­ρη­σής τους αλλά δεν ευ­θύ­νο­νται για τυχόν απρό­βλε­πτες ή απροει­δο­ποί­η­τες αλ­λα­γές που τυχόν θα προ­βεί η ΤΡΑΙ­ΝΟ­ΣΕ.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.