Δρομολόγια τραίνων

Για όλα τα δρομολόγια πατήστε τον σύνδεσμοhttp://www.trainose.gr


Δρομολόγια Θεσσαλονίκη  -Αθήνα –Θεσσαλονίκη

Από Θεσσαλονίκη                προς Αθήνα

Αναχώρηση                                 Άφιξη

06:27                                            10:32

 09:15                                            13:24

 12:15                                            16:24

  15:15                                            19:24

  18:15                                           22:24

Από Αθήνα                      Προς Θεσσαλονίκη

Αναχώρηση                              Άφιξη

06:22                                         10:32

 09:22                                         13:45

 12:22                                         16:45

 15:22                                         19:45

 18:22                                          22:45

Δρομολόγια Προαστιακού Θεσσαλονίκη - Λάρισα 

Όπως αυτά είναι αναρτημένα στο γραφείο πληροφοριών Επιβατικού σταθμού Θεσσαλονίκηςhttp://www.trainose.gr/

Όροι χρήσης

Τα «Σι­δη­ρό­δρο­μι­κά Νέα» κά­νουν ότι μπο­ρούν για να έχουν τα δρο­μο­λό­για των αμα­ξο­στοι­χιών ενη­με­ρω­μέ­να, έτσι ώστε οι επι­βά­τες να ενη­με­ρώ­νο­νται σχε­τι­κά με το προ­ο­ρι­σμό άφι­ξης και ανα­χώ­ρη­σής τους αλλά δεν ευ­θύ­νο­νται για τυχόν απρό­βλε­πτες ή απροει­δο­ποί­η­τες αλ­λα­γές που τυχόν θα προ­βεί η ΤΡΑΙ­ΝΟ­ΣΕ.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.