Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

Από… «ακτινογραφία» περνά το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ.

Στην αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου αποφάσισε να προχωρήσει ο ΟΣΕ, ο οποίος αναζητά τεχνικό σύμβουλο που θα προτείνει παρεμβάσεις, υπολογίζοντας ταυτόχρονα το κόστος αλλά και τη συντήρηση.

Μαρία Μόσχου

Στην αναζήτηση τεχνικού συμβούλου που θα περάσει από… κόσκινο το δίκτυο του ΟΣΕ και θα κοστολογήσει τις εργασίες που χρειάζονται για την ανάταξη του δικτύου.

Είναι γεγονός ότι ο ΟΣΕ «γερνάει» σε υποδομές, οι οποίες χρήζουν άμεσης συντήρησης και ανάταξης. Στόχος να εξασφαλιστεί ασφάλεια και να δοθεί οριστική λύση στις συνεχείς βλάβες, που προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις στους συρμούς.

Το δίκτυο παρουσιάζει συνεχή προβλήματα καθώς το έργο της ανάταξης και συντήρησης αναβάλλεται τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τα συνεχή προβλήματα να επηρεάζουν το σύνολο του σιδηροδρόμου, δεδομένου ότι του στερούν χωρητικότητα καταδικάζοντάς τον σε μαρασμό.

Ειδικότερα ο ΟΣΕ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του ΟΣΕ για τη σύνταξη Καταλόγου Λειτουργικών Στοιχείων Σιδηροδρομικού Δικτύου, Αναλυτικών Εγχειρίδιων Βαθμολόγησης - Αποτίμησης της κατάστασής των και προσδιορισμό του κόστους Συντήρησης - Ανάταξης», Α.Δ. 2260, με προϋπολογισμό 59.350,50 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο τεχνικός σύμβουλος θα πρέπει να συντάξει κατάλογο με τα στοιχεία της σιδηροδρομικής υποδομής που χρειάζονται στην επιθεώρηση, συντήρηση και αναβάθμιση, να κάνει τον προσδιορισμό των κρίσιμων επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών και να υπολογίσει το κόστος συντήρησης - αναβάθμισης - ανάταξης.

Επιπλέον απαιτείται η σύνταξη ειδικών Εγχειρίδιων Βαθμολόγησης - Αποτίμησης της λειτουργικής κατάστασης για κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία του καταλόγου και να προταθεί τρόπος κοστολόγησης της συντήρησης - ανάταξης αυτών, ώστε αυτά να είναι λειτουργικά και ασφαλή.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο ΟΣΕ, ως διαχειριστής της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, έχει την ευθύνη της συντήρησης του Σιδηροδρομικού Δικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία Μητρώου Συντήρησης Υποδομής (ΜΣΥ), το οποίο θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη καταγραφή όλων των επιμέρους στοιχείων των Σιδηροδρομικών Συστημάτων του ΟΣΕ που την αποτελούν.

Το μητρώο αυτό θα περιλαμβάνει σε επόμενη φάση και την κατάσταση των λειτουργικών στοιχείων (υποδομή, επιδομή, τεχνικά, σταθμούς, ηλεκτροκίνηση σηματοδότη κ.λπ.) των συστημάτων που αφορούν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.

Προκειμένου ο ΟΣΕ να αποτιμήσει την κατάσταση των στοιχείων του ΜΣΥ και να υπολογίσει το κόστος συντήρησης - ανάταξης αυτών, πρέπει κατ' αρχάς να προσδιοριστούν και να γίνει σχετικός κατάλογος με τα στοιχεία της σιδηροδρομικής υποδομής, να γίνει προσδιορισμός των κρίσιμων επιμέρους χαρακτηριστικών της κατάστασης αυτών, ώστε να υπολογιστεί το κόστος συντήρησης - ανάταξης - αναβάθμισης.

Επιπλέον απαιτείται η σύνταξη ειδικών Εγχειρίδιων Βαθμολόγησης - Αποτίμησης της λειτουργικής κατάστασης για κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία του καταλόγου και να προταθεί τρόπος κοστολόγησης της συντήρησης - ανάταξης αυτών, ώστε αυτά να είναι λειτουργικά και ασφαλή.

Με βάση τα εγχειρίδια αυτά, στη συνέχεια θα γίνει από τον ΟΣΕ καταγραφή της λειτουργικής κατάστασης όλων των στοιχείων, η αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης του Σιδ/κού Δικτύου και θα εκτιμηθεί το απαιτούμενο κόστος συντήρησης - ανάταξης.

Σκοπός των εγχειριδίων αυτών είναι ο ΟΣΕ να προσδιορίσει την ιεράρχηση των εργασιών συντήρησης - ανάταξης του Σιδηροδρομικού Δικτύου και να προσδιορίσει το ετήσιο κόστος συντήρησης - ανάταξης.

Η δομή και το εύρος των στοιχείων του καταλόγου θα προκύψει από όλες τις κατηγορίες Συστημάτων (υποδομή - ενέργεια - σηματοδότηση) του Σιδηροδρομικού Δικτύου και οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι οι παρακάτω:
Σιδηροδρομική Επιδομή (στρωτήρες, σιδηροτροχιές, έρμα, αλλαγές κ.λπ.)
Τεχνικά έργα (γέφυρες, σήραγγες, πρανή, περιφράξεις κ.λπ.)
Σταθμοί και λοιπές εγκαταστάσεις (σταθμαρχεία, κτίρια επιβατών σε ενεργούς σταθμούς, τεχνικά δωμάτια, Η/Μ εξοπλισμός κ.λπ.)
Τεχνολογικά Συστήματα Δικτύου (ΤΣΔ) (σηματοδότηση, τηλεπικοινωνίες, CCTV, ηλεκτροκίνηση, Scada, Τεχνολογικά Συστήματα Σταθμών και Τεχνικών Δωματίων (ΤΣΣΤ) (εκδοτικά μηχανήματα, συστήματα πληροφόρησης κοινού, πυροσβεστικός εξοπλισμός, συστήματα ασφαλείας, ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες κ.λπ.).

Το ΣΔΙΤ για την ανάταξη και συντήρηση

Στις πρώτες προτεραιότητες της διοίκησης του Οργανισμού είναι να προχωρήσει το ΣΔΙΤ για την ανάταξη και συντήρηση του δικτύου προϋπολογισμού περίπου 1,3 δισ. ευρώ και διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.

Η χρηματοδότηση θα είναι ένας συνδυασμός πόρων 130 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Αυτή την περίοδο, το έργο βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης και κατάρτισης business plan, ώστε να προχωρήσει η έγκρισή του από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή.

Τη διετία που απαιτείται μέχρι το ΣΔΙΤ να μπει στις ράγες, θα πρέπει να συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που θα αφορούν τις απαραίτητες συντηρήσεις.

euro2day.gr
sidirodromikanea