Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

17 Αυγούστου 1911: Σύγκρουσις κάρρου – τραμ.

Το κάρρον του Δ. Φοίφα ανήρχετο δια της οδού Αριστομένους προς την πόλιν φορτωμένον με πίτηρα.

Ο καρραγωγεύς έχων την ιδέαν ότι και μόνον του το άλογο ηδύνατο να οδηγήση ασφαλώς το κάρρον με το εμπόρευμα, είχεν εγκαταλείψει αυτό άνευ επιτηρήσεως.

Το κακόμοιρον όμως το άλογο με όλην την καλήν θέλησιν την οποίαν ίσως να είχε, δεν κατόρθωσε να εννοήση ότι δεν έπρεπε να πλησιάση εις την γραμμήν του τραμ, και δια τούτο εκεί παρά τον Κήπον της Εδέμ ησθάνθη ένα σοβαρόν κλινισμόν ένεκα του μετά του κάρρου συγκρουσθέντος ηλεκτρικού οχήματος, το οποίον κατήρχετο προς την Παραλίαν.

Ο καρραγωγεύς όταν αντελήφθη την σύγκρουσιν έσπευσε διαμαρτυρόμενος πλην όμως αι διαμαρτυρίαι του επνίγησαν από τα αστυνομικά όργανα τα οποία τον συνέλαβον, διότι δεν ευρέθησαν σύμφωνα προς την αρχήν ότι το άλογον δύναται να βαδίζη ανεπιτήρητον εις πολυσύχναστον μάλιστα δρόμον.

tharrosnews.gr
sidirodromikanea