Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Η ΡΑΣ αναγνώρισε με απόφασή της την λειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΟΣΕ.


Η ΡΑΣ με την 8495/23.8.2018 Απόφασή της, προχώρησε στην αναγνώριση του εκπαιδευτικού κέντρου του ΟΣΕ ως εκπαιδευτικό κέντρο μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών.


Η αναγνώριση αυτή συμβάλλει στην εκπαίδευση νέων μηχανοδηγών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις τεχνογνωσίας και ασφάλειας και στη στελέχωση των ενδιαφερόμενων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση στην Ελλάδα. 

Η θετική αυτή εξέλιξη αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού εμπορευματικών – επιβατικών δρομολογίων και αντίστοιχα του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου. 

Στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΟΣΕ θα παρέχεται εκπαίδευση για τα παρακάτω καθήκοντα: 

i. Γενικές επαγγελματικές γνώσεις, που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του ν.3911/2011, 

ii. Επαγγελματικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού, για τροχαίο υλικό, σύμφωνα με το παράρτημα IV του ν.3911/2011, 

iii. Επαγγελματικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού για τις υποδομές, σύμφωνα με το παράρτημα V του ν.3911/2011, 

iv. Γλωσσικές γνώσεις, που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παραρτήματος V του ν.3911/2011.

Αποστολή θέματος: ΡΑΣ