Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Αύριο η συνεδρίαση το Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Αύριο Πέμπτη 26 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος (ΟΣΕ) στα γραφεία του στην οδό Καρόλου στην Αθήνα. 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 

1ον- Κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» 

2ον- Εκλογή εκπροσώπου του ΟΣΕ για τις εκλογές του ΕΒΕΑ. 

3ον-Προκήρυξη θέσεων ευθύνης 

4ον-Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού. 

5ον- «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζόμενους, συνεπεία εκτάκτων αναγκών» 

6ον-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια δύο (2) οχημάτων τηλεσκοπικής εξέδρας συντήρησης της ηλεκτροκίνησης συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #550.000# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #682.000# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

και 7ον-Ανακοινώσεις