Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Διαγωνισμός για την μίσθωση δωματίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε ξενοδοχείο της Πάτρας.


Σε ανακοίνωση της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναφέρει: 

"Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α,Ε πρόκειται να προβεί στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2α και 3 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., (υ.α. Φ32/οικ20893/1601/2007, ΦΕΚ 621/Β/25.04.2007) για την «Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε ξενοδοχείο της Πάτρας». 
Για τον εν λόγω διαγωνισμό έχει εκδοθεί τεύχος διαγωνισμού Δ-1514/15 το οποίο παρέχεται δωρεάν από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., Καρόλου 1-3 , 8ος όροφος γραφείο 818 (κος Γιαννάκης Νικόλαος, τηλ. 210-5297918) και το οποίο τεύχος καλείστε να παραλάβετε άμεσα. 

Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνισμού αποτελεί η χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά και η σύμβαση η οποία θα υπογραφεί θα έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους. 

Προϋπολογισμός: μέχρι του ποσού των πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακόσιων ΕΥΡΩ (#58.400,00# €) πλέον ΦΠΑ.

 Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, που θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του.

Ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/10/2015 ημέρα Πέμπτη και Ώρα 12:00 Οι προσφορές θα κατατεθούν στη διεύθυνση Καρόλου 1-3 , Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, 8ος όροφος γραφείο 806, στο Τμήμα Γενικών Θεμάτων της ΔΙΠ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.