Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καυσίμων κίνησης για το δίκτυο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 59/2007(ΦΕΚ Α 63/2007) και του  άρθρου 6 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (υ.α. Φ 32/οικ20894/1602/2007, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007) για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, ήτοι πετρέλαιο κίνησης diesel και πετρελαίου κίνησης τύπου Ενόπλων Δυνάμεων (χαμηλού σημείου πήξης) για χρονικό διάστημα κατ΄εκτίμηση επτάμιση (7,5) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και μειοδότης θα αναδειχτεί ο Ανάδοχος που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ έκπτωση (σταθερή και ενιαία) από τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές:

1.   διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, Μέση Χονδρική Τιμή πώλησης του είδους, από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Τμήμα Προστασίας Καταναλωτή, της Νομαρχίας Αθηνών)

2.   διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, Μέση Χονδρική Τιμή πώλησης του είδους από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Τμήμα Αγοράς και Ανταγωνισμού της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης)

3.  της Χονδρικής Τιμής του Είδους του προμηθευτή όπως αυτή κοινοποιείται στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Τμήμα Προστασίας Καταναλωτή, της Νομαρχίας Αθηνών)

4.  της Χονδρικής Τιμής του Είδους του προμηθευτή όπως αυτή κοινοποιείται στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Τμήμα Αγοράς και Ανταγωνισμού της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης).

πλέον ΦΠΑ.
Προεκτιμώμενη ποσότητα περίπου 13.500.000 lt. Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των € 14.990.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους ίσο με ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (749.500,00 ΕΥΡΩ). Ο επιλεγείς ως ανάδοχος θα κληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης ποσού ίσου με ποσοστό 10 % επί του συμβατικού τιμήματος. Πληροφορίες σχετικά με το λεπτομερές αντικείμενο του διαγωνισμού, την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τον τρόπο υποβολής των προσφορών, τα περιεχόμενα των φακέλων προσφοράς και τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, περιλαμβάνονται σε αναλυτικό τεύχος που διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από την

Διεύθυνση Προμηθειών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Οδός Καρόλου 1-3, 8ος όροφος, γρ. 818
Υπεύθυνη κα Ε. Φωτεινού
Τηλ. 210 5297918  fax . 210 5297855
από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης και κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:30 έως 13:00 έως την 26/03/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προμηθευτούν το τεύχος αυτό το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι τυχόν απορίες και ερωτήματα επί του περιεχομένου του και των όρων του διαγωνισμού γενικότερα, πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. το αργότερο μέχρι την 02/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 24/04/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 24/04/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.
Η προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού έχει σταλεί για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ.) στις 20/02/2014.

                                                                                     Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
                                                                        Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
                                                                                      Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος