Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Φορείς μεταφορών που ανήκουν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ)


Το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ είναι υπεύθυνο για τη χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και τη δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, και τη συμβολή στην χάραξη πολιτικής και στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών, τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Μέρος της αποστολής του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ είναι και η προαγωγή της ασφάλειας στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες, και τις τηλεπικοινωνίες. Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ στον τομέα των μεταφορών είναι η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών.
Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ επιμελείται της διαμόρφωσης διαύλων υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας με τις εποπτευόμενες από το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του τομέα μεταφορών, καθώς και με τις διοικητικές υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και εν γένει φορέων του δημοσίου τομέα που ασκούν συναφείς πολιτικές, ώστε να επιτευχθεί η ικανοποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών ασκήσεως του συγκοινωνιακού και μεταφορικού έργου και να καταστεί πρόσφορη και ευχερής η διασφάλιση της εύρυθμης, ασφαλούς, αποτελεσματικής και ποιοτικής λειτουργίας των μεταφορών. Αποτελείται από τις εξής υπηρεσιακές μονάδες: 1) Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών, 2) Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, 3) Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων, 4) Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, 5) Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών, 6) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Μεταφορών.
Η Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών είναι μια από τις πέντε Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ. Αποτελείται από τα εξής Τμήματα: 1) Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών και 2) Τμήμα Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών.
Το Τμήμα Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ συνεργάζεται με τη ΡΑΣ που ασκεί άμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών πάνω σε θέματα πολιτικής για την αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα και τη διασφάλιση της εφαρμογής όλης της σχετικής με το σιδηροδρομικό τομέα νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με τον ανταγωνισμό, την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και τις κρατικές ενισχύσεις.
Το Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ συστήθηκε βάσει του άρθρου 15 του Π.Δ. 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201/23.08.2007). Σε αυτό ανατέθηκε η άσκηση των καθηκόντων της αρχής ασφάλειας σιδηροδρομικών μεταφορών της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 186/2007 (ΦΕΚ Α’ 221/12.09.2007). Κύριο έργο του Τμήματος είναι η έκδοση και ανανέωση των πιστοποιητικών ασφάλειας, η τροποποίηση και ανάκληση τμημάτων των πιστοποιητικών ασφαλείας και των εγκρίσεων ασφαλείας, ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων και απαιτήσεων χορήγησης των εν λόγω πιστοποιητικών, καθώς και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του διαχειριστή της υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινοτικού ή εθνικού δικαίου στον τομέα της ασφάλειας.
Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων
 Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ συστήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α’ 216/23.10.2008). Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση ατυχημάτων και συμβάντων που αναφέρονται στο άρθρο 19 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Η Επιτροπή με έδρα την Αθήνα έχει λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ. Επιπλέον, είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από την Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων και από οποιονδήποτε σιδηροδρομικό ρυθμιστικό φορέα.