Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΣΕ;

Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 8,13,16,18 και 19 του νόμου αρχίζει σε χρόνο που προσδιορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση των αιτήσεων που θα υποβληθούν, όπου απαιτείται, για την σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93,107,108 και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαικής Ένωσης (πρώην άρθρα 73,87,88 και 89 αντίστοιχα της ΣΕΚ). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, για να είναι νόμιμες οι μετατάξεις του ΟΣΕ, οι οποίες γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3841/2010 πρέπει να έχει εκδοθεί το σχετικό π.δ., για την έκδοση του οποίου έπρεπε να προηγηθεί η έγκριση της Ευρωπαικής Επιτροπής στα θέματα για τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 του παραπάνω νόμου, θα εζητείτο η γνώμη της. Τέτοιο όμως π.δ. δεν γνωρίζουμε να έχει εκδοθεί, όπως προκύπτει και από τα ΦΕΚ των μετατάξεων, τα οποία κάνουν μόνο επίκληση του ν.3841/2010 και κανενός προεδρικού διατάγματος, που έπρεπε να υπάρχει για να καθορισθεί η έναρξη ισχύος των παραπάνω άρθρων.(8,13,16,18 και 19). Τα "Σ.Ν." ερευνούν το όλο θέμα και θα επανέλθουν. Όμως, οι αρμόδιοι, τόσο το Υπουργείο Μεταφορών, όσο και η Διοίκηση του ΟΣΕ, άλλά, ακόμη, και η ΠΟΣ, οφείλουν να δώσουν άμεσα απαντήσεις..