Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011

Ερωτηματικά αφήνει το Π.Δ 125 για τις μετατάξεις στον ΟΣΕ

Το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 125 αναφέρει:
«Προσδιορισμός έναρξης ισχύος των άρθρων 16 και 18 του ν. 3891/2010 (Α' 188) -Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικά τομέα».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 16,18 και 44 παρ. 1 του ν. 3891/2010 (Α' 188) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανά¬πτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα».

Ζ Τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 του Π,Δ/τος 18/1989 (Α' 89).

Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98),

Την με αριθμ. 2672/3-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο¬ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη» (Β' 2408).

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:

Αρθρο μόνο

Προσδιορίζουμε ότι η ισχύς των άρθρων 16 και 18 του ν. 3891/2010 (Α' 188) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» αρχίζει την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και την εκτέλεση του στους Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αθήνα. 30 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥα ΟΚΟΝΟΜΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ

"Σ.Ν" Από το κείμενο του π.δ. δεν προκύπτει να υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαικής Επιτροπής, οπότε το θέμα πλέον τίθεται, αν για τις μετατάξεις έπρεπε να ζητηθεί τέτοια έγκριση. Αν δεν υπήρχε θέμα έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο αφορά τα άρθρα 16 και 18, γιατί αυτά συμπεριλήφθηκαν στα άρθρα των οποίων η ισχύς παραπέμπεται σε μελλοντικό π.δ.; Θα ήταν χρήσιμο η ΠΟΣ να το διερεύνηση νομικά και να ενημερώσει τους μεταταχθέντες σιδηροδρομικούς.