Κυριακή 14 Μαΐου 2023

Αλλάζουν όλα στις αποζημιώσεις της ΣΤΑΣΥ από το κράτος - Εξάρτηση από δρομολόγια και εισιτηριοδιαφυγήΑλλάζουν όλα στην επιχορήγηση των συγκοινωνιακών εταιρειών της Αθήνας, καθώς πλέον το ποσό που θα λαμβάνουν μέσω της κρατικής επιδότησης θα συνδέεται άμεσα με την επίτευξη συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, ακόμα και από τα αποτελέσματα ετήσιας δειγματοληπτικής έρευνας στο επιβατικό κοινό.

Μαρία Λιλιοπούλου

Συγκεκριμένα, το ύψος της ετήσιας αποζημίωσης μπορεί να απομειώνεται με βάση την ικανοποίηση ή όχι συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι προηγουμένως θα έχουν τεθεί και αφορούν από την εκτέλεση των προσυμφωνημένων δρομολογίων, τη λειτουργία των σημείων πώλησης κομίστρου, ακόμα και τη διενέργεια συγκεκριμένου αριθμού ελέγχου κομίστρων. Επιπλέον, θα παρέχονται αναλυτικά στοιχεία στη μητρική εταιρία ΟΑΣΑ για τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε επιβάτες που εντοπίζονται χωρίς εισιτήριο.

Το σχέδιο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ ΟΑΣΑ και ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) σε πρώτη φάση υπεγράφη ήδη από τον υφυπουργό Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλο, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να προστεθούν στο αρχικό κείμενο, το οποίο έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια», οι συγκεκριμένοι στόχοι που θα τεθούν.

Τι προβλέπει η σύμβαση

Όπως προβλέπεται από τη σύμβαση, η συνολική αποζημίωση που αποδίδεται στην ΣΤΑ.ΣΥ. προσαυξάνεται ή μειώνεται σύμφωνα με την απόδοσή της, όπως αυτή υπολογίζεται βάσει Δεικτών Έργου και Ποιότητας και του συστήματος ποινών/επιβραβεύσεων. Μετά την παρέλευση κάθε ημερολογιακού έτους θα υπολογίζονται οι τιμές των δεικτών έργου και ποιότητας για το έτος αυτό. Μάλιστα για ορισμένους δείκτες η ετήσια τιμή θα προκύπτει από σύνθεση τιμών πολύ μικρότερης περιόδου. Τυχόν υπερβάλλον ποσό που προκύπτει θα καταβάλλεται στην ΣΤΑ.ΣΥ. σε ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου του ερχόμενου έτους. Τυχόν ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί, θα παρακρατείται σε ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου του ερχόμενου έτους

Ο Ο.Α.Σ.Α. οφείλει να καταβάλει στην ΣΤΑ.ΣΥ., εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το 90% της προβλεπόμενης μηνιαίας αποζημίωσης για την παροχή συγκοινωνιακού έργου, τη Λειτουργία Ελέγχου Κομίστρου και τη Λειτουργία των Σημείων Διάθεσης Προϊόντων Κομίστρου για τον μήνα αυτό. Μετά την παρέλευση κάθε τριμήνου η ΣΤΑ.ΣΥ. θα υποβάλει στον Ο.Α.Σ.Α. απολογιστικά στοιχεία κόστους προκειμένου να γίνει εκκαθάριση της καταβαλλόμενης αποζημίωσης του προηγούμενου τριμήνου. Για τον σκοπό αυτό ο Ο.Α.Σ.Α. Θα διενεργεί έλεγχο. Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου θα συντάσσει τριμηνιαία έκθεση πορισμάτων.

Πώς θα μετρούν την ικανοποίηση του επιβατικού κοινού

Αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου, θα αξιοποιείται το Σύστημα Παρακολούθησης της Απόδοσης του Ο.Α.Σ.Α., το οποίο προβλέπει μέτρηση της ικανοποίησης του επιβατικού κοινού από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ΣΤΑ.ΣΥ., όπως προκύπτει από έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα χρηστών, η οποία πραγματοποιείται ετησίως από τον Ο.Α.Σ.Α. Στην έρευνα οι ερωτώμενοι θα καλούνται να αποδώσουν έναν βαθμό σε μια κλίμακα από 0 έως 10 σε μια σειρά ερωτημάτων αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του συστήματος Δημοσίων Συγκοινωνιών και της ποιότητάς τους.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες θα αφορούνΤην προσβασιμότητα: Ευκολία επιβίβασης & αποβίβασης στους συρμούς, ευκολία πρόσβασης των ΑμεΑ (εάν λειτουργεί ο σχετικός εξοπλισμός, κλπ).
Την Πληροφόρηση για το Μέσο που παρέχεται στους σταθμούς του μετρό και του ηλεκτρικού σχετικά με τα δρομολόγια και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας με τον Ο.Α.Σ.Α. ή την ΣΤΑ.ΣΥ.
Την Εξυπηρέτηση Επιβατών: διαθεσιμότητα και εξυπηρετικότητα του προσωπικού, συμπεριφορά του προσωπικού των σταθμών / σταθμαρχείων, των οδηγών του μέσου και των ελεγκτών εισιτηρίων του μέσου.
Την άνεση των επιβατών και συγκεκριμένα την κατάσταση των σταθμών και συρμών του μετρό, του ηλεκτρικού και του τραμ (καθαριότητα, βανδαλισμοί) και κατά πόσο ο βασικός εξοπλισμός (φωτισμός, κυλιόμενες σκάλες, κλιματισμός) λειτουργεί. Επίσης θα αξιολογείται η οδηγική συμπεριφορά των οδηγών βάσει της αίσθησης της ταχύτητας που έχει ο επιβάτης κατά τη διάρκεια της διαδρομής και της μετακίνησής του πάνω / κάτω, δεξιά / αριστερά από απότομα φρεναρίσματα, επιταχύνσεις ή επιβραδύνσεις του μέσου.

Την ασφάλεια των επιβατών από ατυχήματα συμπεριλαμβανομένων των εγκληματικών ενεργειών.

Για κάθε έναν από τους συγκεκριμένους δείκτες προβλέπεται ότι θα καθορίζεται ένα περιθώριο ανοχής λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη γνώση των Ο.Α.Σ.Α. και ΣΤΑ.ΣΥ. περί των συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όσο και την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία βέλτιστων πρακτικών. «Αποκλίσεις από το περιθώριο ανοχής όμως θα επιφέρουν μειώσεις ή αυξήσεις επί του ετήσιου ύψους αποζημίωσης που λαμβάνει η ΣΤΑ.ΣΥ. για την εκτέλεση του Συγκοινωνιακού Έργου», αναφέρεται ρητά.

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τις προδιαγραφές της παροχής συγκοινωνιακού έργου, δηλαδή τον αριθμό δρομολογίων που θα καθοριστούν, το προσωπικό ανά θέση εργασίας, αλλά και ζητήματα που αφορούν το κόμιστρο και συγκεκριμένα τις πωλήσεις εισιτηρίων, τους ελέγχους κομίστρου, κλπ.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, ο δείκτης θα αφορά το ποσοστό των μοναδιαίων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, ενώ θα παρέχονται στοιχεία και για το μέσο αριθμό πράξεων βεβαίωσης παράβασης και επιβολής προστίμου που εκδίδονται ανά ελεγκτή ανά ημέρα.

Συγκεκριμένα, η ΣΤΑΣΥ είναι υποχρεωμένη να διενεργεί, κατ’ ελάχιστον, τον αριθμό ελέγχων καταβολής κομίστρου επιβατών που καθορίζεται από τη συμβαση, ενώ έχει δικαίωμα να εκτελέσει επιπλέον ελέγχους. Στο τέλος κάθε εβδομάδας θα πρέπει να καταρτίζει αναλυτικό πρόγραμμα ελέγχων για την επόμενη εβδομάδα, το οποίο οφείλει να κοινοποιεί στον Ο.Α.Σ.Α.

Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ελέγχου καταβολής κομίστρου επιβατών που καταρτίζει η ΣΤΑ.ΣΥ, θα καθορίζεται επακριβώς για κάθε ημέρα ελέγχου: η ώρα, η γραμμή, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου της ΣΤΑ.ΣΥ που θα είναι επιφορτισμένος με τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου (ελεγκτής), καθώς και η στάση / σταθμός επιβίβασης του ελεγκτή. Επίσης θα παρέχει απολογιστικά στοιχεία διεξαγωγής των ελέγχων στον Ο.Α.Σ.Α σε μηνιαία βάση.

Η ΣΤΑΣΥ θα αποστέλλει στον ΟΑΣΑ αναλυτικά στοιχεία με τα αποτελέσματα της διενέργειας των ελέγχων κομίστρου (περιοχές ή οχήματα που ελέγχθηκαν), καθώς και όλα τα στοιχεία από τα επιβληθέντα πρόστιμα (αριθμός επιβληθέντων, καταβληθέντων μετρητοίς και επί πιστώσει, εξοφληθέντων εντός δεκαημέρου και μη εξοφληθέντων).

Οι γενικές υποχρεώσεις της ΣΤΑΣΥ

Ως προς την παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου, η ΣΤΑ.ΣΥ. έχει μεταξύ άλλων την υποχρέωση να:
  • Εκτελεί το Συγκοινωνιακό Έργο που της έχει ανατεθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. και να τηρεί το πρόγραμμα εκτέλεσης (δρομολόγια, στάσεις κ.τ.λ.)
  • Μην προβαίνει σε τροποποιήσεις του προγράμματος Συγκοινωνιακού Έργου παρά μόνον έπειτα από αμοιβαία έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων, εργασιών, εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, πορειών, θα μπορεί να τροποποιεί ανάλογα το Συγκοινωνιακό Έργο που της έχει ανατεθεί, με έγγραφη ενημέρωση του Ο.Α.Σ.Α. το συντομότερο δυνατό.
  • Λαμβάνει μέτρα σχετικά με την ασφάλεια του επιβατικού κοινού που μεταφέρει στο πλαίσιο του ανατιθέμενου Συγκοινωνιακού Έργου και των εργαζομένων της.
  • Φέρει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων και του απαραίτητου εξοπλισμού και υποδομών της (ενδεικτικά: κτήρια, τεχνικές εγκαταστάσεις, υποσταθμοί κίνησης κ.α.), ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας τους.
  • Φέρει την ευθύνη ορθής χρήσης και προστασίας από βανδαλισμούς των μηχανημάτων επικύρωσης προϊόντων κομίστρου, καθώς και των μηχανημάτων της Τηλεματικής εντός και εκτός των οχημάτων.
  • Διαθέτει το προσωπικό που είναι αναγκαίο και απαραίτητο για την παροχή του ανατεθειμένου Συγκοινωνιακού Έργου (π.χ. οδηγοί, προσωπικό συντήρησης, ρυθμιστές, επόπτες, σταθμάρχες, υπεύθυνοι συνεργείων κ.α.).
  • - Εκπαιδεύει τους ηλεκτροδηγούς της σε προγράμματα οδηγικής συμπεριφοράς ως προς α) την οδηγική ασφάλεια και β) την ενεργειακή εξοικονόμηση κατά την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. 
  • - Λειτουργεί τα σημεία πώλησης προιόντων κομίστρου. Στα σημεία διάθεσης προϊόντων κομίστρου θα μπορούν να πωλούνται και να επαναφορτίζονται όλοι οι ισχύοντες τύποι κομίστρου που φορτίζονται σε πολλαπλά εισιτήρια χάρτινης μορφής και σε κάρτες (ανώνυμες - προσωποποιημένες). Νέες προσωποποιημένες κάρτες θα μπορούν να εκδίδονται μόνο σε συγκεκριμένα σημεία.

Οι συναλλαγές στα Σημεία Διάθεσης Προϊόντων θα μπορούν να γίνονται είτε με μετρητά, είτε με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας από τις συσκευές πώλησης και επαναφόρτισης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, οι οποίες θα παραμένουν λειτουργικές και ενεργοποιημένες καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Σημείων Διάθεσης Προϊόντων Κομίστρου της ΣΤΑ.ΣΥ. Η εταιρία θα πρέπει να αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της αναλυτικούς πίνακες με τις σχετικές πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να ανανεώνονται και να επικαιροποιούνται σε κάθε αλλαγή του τακτικού προγράμματος και να διαθέτει τηλέφωνα επικοινωνίας, όπου μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες και να ενημερώνει σχετικά το πληροφοριακό κέντρο του Ο.Α.Σ.Α. 11185.


ethnos.gr

sidirodromikanea.blogspot.com