Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Απάντηση Στέλιου Πέτσα σχετικά με την κατάσταση του σιδηροδρομικού σταθμού Κιλκίς.

Τι αναφέρει ο δήμαρχος Κιλκίς

Στην απάντησή του ο Υπουργός κ. Στέλιος Πέτσας αναφέρει:

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1359/22-11-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωση, το υπ’ αριθμ. πρωτ.
26404/02-12-2021 έγγραφο του Δήμου Κιλκίς και επιπλέον σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι δήμοι, για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, στο Δήμο Κιλκίς, έχει κατανεμηθεί από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ποσό ύψους 771.240,00€, ενώ ίδιο ποσό έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί και κατά τη διάρκεια του έτους 2022.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επίσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 30292/19.04.2019 (Α.Δ.Α.:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων της χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 150.000.000,00€, εκ των οποίων ποσό ύψους 930.200,00€ κατανεμήθηκε στο Δήμο Κιλκίς.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Άθλια η κατάσταση του κτηρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού “Κιλκίς – Κρηστώνης”»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σε τραγική κατάσταση έχει περιέλθει το κεντρικό κτήριο, το οποίο στεγάζει τον Σιδηροδρομικό Σταθμό “Κιλκίς – Κρηστώνης”, όπως μας ενημερώνουν κάτοικοι του Κιλκίς. Η θλιβερή και αντιαισθητική εικόνα, που παρουσιάζει περιμετρικά το εν λόγω κτήριο, παραπέμπει σε εικόνες της δεκαετίας του ΄50. Η εξωτερική του εμφάνιση καταδεικνύει ότι δεν συντηρείται, δεν ευπρεπίζεται και δεν προστατεύεται από κακόβουλες και ρυπογόνες επιβουλές. Εν γένει, είναι παρατηρημένη η πλήρης αδιαφορία των αρμοδίων για την φροντίδα του, ενώ το εν λόγω θα έπρεπε να παρουσιάζει εικόνα σύγχρονου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού σταθμού. Επιπρόσθετα, σε παρόμοια κατάσταση είναι και το οδικό δίκτυο που οδηγεί στον ανωτέρω σταθμό, όπως και ο Δημοτικός φωτισμός στην περιοχή πέριξ του σταθμού.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να λάβετε την απαραίτητη μέριμνα, στο μερίδιο δικαιοδοσίας που σας αναλογεί, προκειμένου, αφενός, να ανακαινιστεί το κεντρικό κτήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού “Κιλκίς – Κρηστώνης”, του οποίου η εικόνα αμαυρώνει και προσβάλλει την αισθητική των ιδίων των Κιλκισιωτών, και αφετέρου, να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο που οδηγεί στο εν λόγω κτήριο;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Κυριάκος  Βελόπουλος
Κωνσταντίνος Χήτας


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

sidirodromikanea.blogspot.com