Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

5 Φεβρουαρίου 1913: Διακοπή σιδηροδρόμων- Τηλεγράφων από την προχθεσινή χιονοθύελλα.

Ιστορική αναδρομή

Η σφοδροτάτη προχθεσινή χιονοθύελλα διαρκέσασα επί τρεις ολοκλήρους ημέρας επεξετάθη εις ολόκληρον την Πελοπόννησον και ακόμη βορειότερον προς την Στερεάν Ελλάδα.

Επί του οροπεδίου της Τριπόλεως η χιών έπεσεν αφθονωτάτη καλύψασα εις αρκετόν πάχος το έδαφος και έφθασε μέχρις αυτής της μεσσηνιακής πεδιάδος καλύψασα κατά την νύκτα του Σαββάτου προς την Κυριακήν όλα τα περίχωρα ουχί μακράν των Καλαμών.

Η διακοπή της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας

Ως ήτο φυσικόν η αφθονωτάτη χιών εκάλυψε τας σιδηροδρομικάς γραμμάς διακόψασα την σιδηροδρομικήν συγκοινωνίαν Αθηνών – Καλαμών.

Το αθηναϊκόν τραίνον της πρωίας της Κυριακής δεν ηδυνήθη να προχωρήση πέραν του Άργους, όπου και εστάθη.

Χθες όπου επεκράτησε καλοκαιρία η σιδηροδρομική γραμμή εκαθαρίσθη μέχρι Τριπόλεως και το αθηναϊκόν τραίνον κατόρθωσε να φθάση μέχρις εκεί. Χθες δε την μεσημβρίαν ανεχώρησεν εκ Τριπόλεως κατευθυνόμενον πάλιν εις Αθήνας.

Το τραίνον Καλαμών δι’ Αθήνας την πρωίαν της Κυριακής δεν ηδυνήθη να υπερβή την πεδιάδα της Μεσσηνίας, αυτό δε συνέβη ακόμη και χθες.

Πότε αποκαθίσταται

Κατά τηλεγραφικάς ειδήσεις των διαφόρων σιδηροδρομικών σταθμών προς τον ενταύθα σταθμάρχην υπολογίζεται, ότι εντός της σήμερον θα καταστή δυνατόν να καθαρισθή η σιδηροδρομική γραμμή από της χιόνος και πιθανώτατα σήμερον την εσπέραν θα έχωμεν αθηναϊκόν τραίνον και ταχυδρομείον.

Οι τηλέγραφοι

Έτερον αποτέλεσμα της σφοδράς ανεμώδους χιονοθυέλλης υπήρξεν η επί τριήμερον διακοπή της τηλεγραφικής συγκοινωνίας απ’ Αθηνών εις Καλάμας. Ο σφοδρός άνεμος έχει καταστρέψει τας τηλεγραφικάς γραμμάς και καταρρίψει το μεγαλύτερον μέρος των πασσάλων των στηριζόντων τα τηλεγραφικά σύρματα.

Εντεύθεν γίνονται δεκτά τηλεγραφήματα μόνον δια της εταιρείας του αγγλικού τηλεγράφου μέσω Πύργου.

Επίσης της τηλεγραφικής γραμμής Καλαμών – Πατρών διατηρηθείσης ακεραίας καθίσταται εφικτή η δια Πατρών μετά των Αθηνών συγκοινωνία, αλλά μόνον μετά το μεσονύκτιον.

Επίσης αι λοιπαί γραμμαί από των Καλαμών πλην Πύργου και Πατρών έχουν βλαβεί.

Εντός της σήμερον ελπίζεται ότι θα αποκατασταθή και η τηλεγραφική συγκοινωνία.

tharrosnews.gr
sidirodromikanea