Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

«Πράσινο φως για χρηματοδότηση της αναβάθμισης στου Σ.Σ. Αθηνών της ΕΡΓΟΣΕ.

«Κλειδώνει» η χρηματοδότηση του project που προωθεί η ΕΡΓΟΣΕ με τίτλο «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΟ - Β΄ ΦΑΣΗ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ». Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)».

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο σχετικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του υπ. Ανάπτυξης (ημερομηνία 27/07/2021) αναφέρεται κονδύλι 45,509 εκατ. ευρώ, με το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να ανέρχεται σε 25.760.634 ευρώ.

Όσον αφορά στο αντικείμενο του έργου αναφέρονται τα εξής:

Η πράξη αφορά σε εργασίες ολοκλήρωσης της αναβάθμισης του Σ.Σ. Αθηνών, ήτοι ολοκλήρωση του ανατολικού τμήματος του σταθμού (το δυτικό τμήμα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία από προηγουμένη εργολαβία). Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο της προτεινομένης πράξης περιλαμβάνει:

-Κατασκευή της Νότιας εισόδου του Σ.Σ. και σύνδεση με το Αττικό Μετρό. Η κατασκευή προϋποθέτει καθαίρεση μέρους του υπάρχοντος κτιρίου του Σ.Σ. Αθηνών (κατάστημα) κι αποκατάσταση της πλαϊνής όψης του κτιρίου καθώς και καθαίρεση του πέτρινου τοίχου κατά μήκος της οδού Δηληγιάννη και του κλειδουχείου (κτίριο Νο 3 στο τέλος της αποβάθρας Νο 1).


-Κατασκευή νέων περιφράξεων κατά μήκος της οδού Δηληγιάννη και της γραμμής Νο1 από το τεχνικό της οδού Πέλοπος έως τις αποβάθρες.

-Καθαίρεση του εναπομείναντος τμήματος των παλαιών αποβαθρών Νο 2 & 3 με τα στέγαστρά τους και της αποβάθρας Νο1 κι αποτύπωση, αποξήλωση κι αποθήκευση του διατηρούμενου τμήματος του στεγάστρου της.

-Εξυγίανση και κατασκευή της υποδομής (χωματουργικά κατασκευής υποστρώματος επιδομής) στις θέσεις στρώσης των νέων γραμμών Νο 1-6 του Σ.Σ.

-Εγκατάσταση νέου αποχετευτικού δικτύου ομβρίων των σιδ/κών γραμμών Νο 1-6 και των νέων αποβαθρών Νο 1, 2, 3 του Σ.Σ. και ολοκλήρωση των υδραυλικών έργων επί των γειτονικών οδών για την απομόνωση του σιδ/κού διαδρόμου και του Σ.Σ. από την ανεπιθύμητη είσοδο όμβριων.

-Κατασκευή του ανατολικού τμήματος του παντορροϊκού αγωγού (Ζ1) που διασχίζει εγκαρσίως τις Σ.Γ. στη βόρεια έξοδο του Σταθμού περί τη Χ.Θ.10+700.

-Κατασκευή του τμήματος του παντορροϊκού αγωγού (Ζ2) που διασχίζει εγκαρσίως τις Σ.Γ. στο βόρειο άκρο του κτηρίου εισόδου επί της οδού Δηληγιάννη κάτω από τις αποβάθρες Νο 1, 2, 3.

-Ολοκλήρωση της ράμπας εισόδου στη μεγάλη πεζοδιάβαση από την οδό Κωνσταντινουπόλεως (πλακόστρωση, φωτισμός).

-Ολοκλήρωση της κατασκευής της μεγάλης υπόγειας πεζοδιάβασης του Σ.Σ. περί τη Χ.Θ.10+300 κάτω από τις κατασκευαζόμενες νέες αποβάθρες Νο 1, 2, 3 συμπεριλαμβανομένου του κελύφους των καταστημάτων εντός της υπόγειας διάβασης, τις κυλιόμενες και μη κλίμακες, τους ανελκυστήρες και τη σύνδεση με το Σταθμό «Λαρίσης» της Αττικό Μετρό.

-Κατασκευή τριών (3) νέων μεταλλικών άνω πεζοδιαβάσεων εντός του Σ.Σ. εγκάρσια πάνω από τις αποβάθρες στις χιλιομετρικές θέσεις: Χ.Θ.10+237, 10+507 και 10+581.

-Καθαίρεση της παλαιάς υπόγειας πεζοδιάβασης, κάτω από τις αποβάθρες 1, 2, 3, περί τη Χ.Θ.10+410 και κατασκευή νέας μικρής υπόγειας πεζοδιάβασης κάτω από τις νέες αποβάθρες Νο 1, 2, 3 με τις κλίμακες και τους ανελκυστήρες.

-Πλήρης κατασκευή των νέων αποβαθρών Νο 1, 2, 3 μετά των στεγάστρων τους και κατασκευή της θεμελίωσης των μελλοντικών εγκαταστάσεων του επιπέδου +1 και +2.

-Στρώση της επιδομής των νέων γραμμών Νο 1-6 του Σ.Σ. συνολικού μήκους 4 χιλιομέτρων και τοποθέτηση 16 αλλαγών τροχιάς.

-Ηλεκτροκίνηση μέσω εναέριας Γραμμής Επαφής 25 KV–50 Hz των Σ.Γ. Νο 1 - 6 του Σ.Σ. συνολικού μήκους περίπου 7 χλμ.

-Κατασκευή και σύνδεση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ) του νέου τμήματος του Σ.Σ. (κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες, πυρόσβεση, ηλεκτροφωτισμός κλπ) με τις υφιστάμενες λειτουργούσες εγκαταστάσεις.

-Σήμανση-ασφάλιση στις εισόδους και εξόδους του Σ.Σ.

-Κατασκευή θεμελίωσης και πλακών των τμημάτων FA3 και FA4 του νότιου κλάδου του τεχνικού κάτω διάβασης της οδού Σεπολίων με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής επί του σιδηροδρομικού διαδρόμου και την απρόσκοπτη εγκατάσταση της επιδομής και ηλεκτροκίνησης.

-Κατασκευή ράμπας φόρτωσης οχημάτων επί συρμών πλησίον της Κ.Δ. οδού Σεπολίων (Χ.Θ.10+800 της σιδ/κής γραμμής).

-Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, ήτοι : μετατοπίσεις δικτύων ΕΥΔΑΠ, συνδέσεις παντορροϊκών και λοιπών αγωγών αποχέτευσης, μετατοπίσεις δικτύων ΟΤΕ, ΔΕΗ και δικτύων λοιπών εταιρειών.

-Αρχαιολογικές Εργασίες κατά τη διάρκεια κατασκευής, οι οποίες θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών.

-Τις επιμερισμένες στο παρόν έργο λειτουργικές δαπάνες της ΕΡΓΟΣΕ, για την περίοδο υλοποίησης της πράξης.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 10η/05/2022. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31η/12/2023.

insider.gr
sidirodromikanea