Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Αύριο η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ.


Αύριο Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού σιδηροδρόμων Ελλάδος. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Έγκριση του υπ' αριθμ. 04Β/18.01.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) με το οποίο αξιολόγησε την οικονομική προσφορά του εναπομείνασα οικονομικού φορέα ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΥΔΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΟΔΙΚΗ ΕΠΕ" και όρισε αυτόν ως προσωρινό μειοδότη του έργου «Καθαρισμός στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου» του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 85253) με αριθμό διακήρυξης 19004/04.03.2020.

2ον- Έγκριση του υπ' αριθμ. 08Α1/12.04.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) του αποτελέσματος αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 91470) με αριθμό διακήρυξης 20001/24.09.2020 που αφορά το έργο «παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του ΟΣΕ με ανθρώπινο δυναμικό».

3ον- Έγκριση των υπ’ αριθμόν 11/Β/18-03-2021 & 11/Γ/21-04-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών με τα οποία προτείνεται η κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 102038) με αριθμό διακήρυξης 20010/04-01-2021 που αφορά την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής στο πλαίσιο του Υποέργου 4 : Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία λογισμικού - Σχεδιασμός και ανάπτυξη διακομιστή αναφορών και συμβολαίων - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εργαλείου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλεια Πληροφοριών (ISMS) (δραστηριότητες 3, 5, 6, 10, 12) της Πράξης με τίτλο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (TSI) ΤΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ (TAP) ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (TAF) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TAF/TAP-TSI.», συνολικής δαπάνης #975.500,00#€ χωρίς Φ.Π.Α και #1.209.620,00#€ με Φ.Π.Α. 24 %.

και 4ον- Ανακοινώσεις.


sidirodromikanea