Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Συνεδριάζει αύριο του Δ.Σ. του ΟΣΕ.


  Με σημαντικά θέματα στην ατζέντα του συνεδριάζει αύριο Δεύτερα 31 Αυγούστου και ώρα 15:00 το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ στα γραφεία του Οργανισμού στην οδό Καρόλου στην Αθήνα.


Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι: 1ον- Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε.. 

2ον- Δωρεάν παραχώρηση Δρεζίνας 115 για το Μουσείο στο Στρατόπεδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΑΛΙΠΗ» 

3ον- Έγκριση διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού τριάντα (30) οχήματα Μετρικής Γραμμής που είναι εναποτεθειμένα στους Σ.Σ. Κορίνθου και Αγίων Αναργύρων στο Δίκτυο Πελοποννήσου. 

4ον- Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 327 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8.8.2016), για την προμήθεια ειδών σε «μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #46.975,00# € χωρίς Φ.Π.Α. και #58.249,00# € με Φ.Π.Α. 24%. 

5ον- Μίσθωση έκτασης υποδομής της μετρικής σιδ/κής γραμμής ΠΑΠ η οποία βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας, από τη χ.θ. 56+000 έως τη χ.θ. 64+200 μεταξύ των Σ.Σ. Μεγάρων –Σ.Σ. Κινέττας. 

6ον- Μίσθωση έκτασης 862,19 τ.μ. περιοχής του Αγροκτήματος Νέας Μενεμένης της Δημοτικής ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης εντός ορίων ζώνης απαλλοτρίωσης ΟΣΕ . 

Και 7ον- Ανακοινώσεις.