Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

ΤΡΑΙΝΟΣΕ AE: Αυξημένος κατά 6,28% ο κύκλος εργασιών το 2018.

Αυξημένος κατά 6,28% ο κύκλος εργασιών το 2018, ήταν ο κύκλος εργασιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, καθώς κατά την περίοδο 01/01/2018 – 31/12/2018 ανήλθε σε ποσό € 63.873.291,58 έναντι ποσού € 60.100.521,12 την αντίστοιχη περίοδο του 2017, δηλαδή παρουσίασε αύξηση 6,28% περίπου η οποία προέρχεται κυρίως από την αύξηση εσόδων μεταφοράς επιβατών. 

Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών εσόδων) μειώθηκαν από € 122.264.659,67 την χρήση 2017 σε € 117.740.292,10 την χρήση 2018.

Η μείωση των συνολικών εσόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι την περίοδο 01/01/2017 – 31/12/2017 περιλαμβάνεται έσοδο από μετακύλιση κόστους ιδιοπαραγωγής, ύψους 5,7 εκ. €.

Τα συνολικά έξοδα της Εταιρείας αυξήθηκαν από € 119.601.188,70 την χρήση 2017 σε € 119.798.152,88 την χρήση 2018 (Σημ. 16).

Η αύξηση των συνολικών εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κόστος μισθοδοσίας (αύξηση κατά 10,54%),στα τέλη χρήσης δικτύου (αύξηση κατά 8,64%) καθώς και στην ηλεκτρική ενέργεια έλξης (αύξηση κατά 13,12%) για το 2018.

Η Εταιρεία έχει θετικό σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ύψους € 26.250.119,25.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και προβλέψεων ανήλθαν σε ζημία ποσού € (3.034.212,04) έναντι κέρδους ποσού € 1.513.302,32 την χρήση 2017.

Το αποτέλεσμα της Εταιρείας μετά φόρων κατά την περίοδο 01/01/2018 – 31/12/2018 ανήλθε σε ζημία ύψους € (6.980.615,46) έναντι ζημίας ποσού € (2.201.531,55) την περίοδο 01/01/2017 – 31/12/2017.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Οι προγραμματισμένες ενέργειες της Εταιρείας για το 2019 επικεντρώνονται στην κερδοφορία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέσω πολιτικών που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς στις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Πρόσθετες δράσεις περιλαμβάνουν την αποδοτικότερη χρήση των μεγάλων έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά το 2019 (ηλεκτροκίνηση, κατασκευή διπλών γραμμών εντός συγκεκριμένων τμημάτων του δικτύου) καθώς και πολιτικές των συνδυασμένων μεταφορών κυρίως μέσω της σιδηροδρομικής σύνδεσης με το λιμάνι IΚΟΝΙΟΥ αναφορικά με τις εμπορευματικές μεταφορές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αποστολή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να προσφέρει στην ελληνική αγορά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δυνατότητες των άλλων εταιρειών που ανήκουν στον ελληνικό σιδηροδρομικό τομέα. Η ικανότητα και η αξιοπιστία της σιδηροδρομικής υποδομής και του επιπέδου των υπηρεσιών συντήρησης που υπάρχουν στην αγορά, επηρεάζουν άμεσα την απόδοση και την κατάσταση του τροχαίου υλικού.

Η ικανότητα επίτευξης αυτών των στρατηγικών στόχων εξαρτάται επίσης από εξωγενείς παράγοντες και δράσεις για την αύξηση του ελέγχου που ασκείται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους παραγωγικούς της παράγοντες, κυρίως τη συμμετοχή στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΕΕΣΣΤΥ (ο μόνος φορέας παροχής συντήρησης τροχαίου υλικού υπηρεσίες στην Ελλάδα) που διεξάγεται από το ΤΑΙΠΕΔ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Α. Στις 14 Ιουλίου 2016 το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, ανακοίνωσε ότι από τη διαδικασία αξιολόγησής των προσφορών που κατατέθηκαν για την εξαγορά του 100% των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η ιταλική εταιρεία σιδηροδρόμων Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A, η οποία κατέθεσε δεσμευτική προσφορά συνολικής αξίας € 45 εκ., αξιολογήθηκε ως ο προτιμητέος επενδυτής για την εν λόγω εξαγορά. Στις 18 Ιανουαρίου 2017 υπεγράφη η σύμβαση πώλησης του 100 % των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην ιταλική Εταιρεία σιδηροδρόμων Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε πραγματοποιήθηκε στις 14.9.2017.

Β. Την 12 Σεπτεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), υπ’ αριθμόν 45496/2336, μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 3182 / 12.9.2017, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η διαγραφή των χρεών της Εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προς την Εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε. συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €). Το ποσό που διαγράφηκε αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Η ωφέλεια που προκύπτει για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. από τη ρύθμιση του σωρευμένου χρέους δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. Η πράξη ρύθμισης του χρέους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν επηρεάζει την έκπτωση του ΦΠΑ εισροών των σχετικών τιμολογίων, που εκδόθηκαν από τον ΟΣΕ Α.Ε. και δημιούργησαν το προς ρύθμιση χρέος, κατά τον χρόνο έκδοσης αυτών. Μετά την ως άνω διαγραφή τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και το κεφάλαιο κίνησης έχουν καταστεί θετικά.

Γ. Από την ημερομηνία ιδιωτικοποίησης, έχουν τεθεί σε ισχύ νέες συμφωνίες για τη μίσθωση τροχαίου υλικού και τη συντήρησή του. Οι συμφωνίες αυτές διέπουν την επιχειρηματική σχέση με τους βασικούς προμηθευτές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, την ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. για υπηρεσίες συντήρησης και τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε για μισθώσεις τροχαίου υλικού.

Δ. Την 31.7.2018 συνεκλήθη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε με σκοπό την λήψη απαραίτητων μέτρων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε:

- Συμψηφισμός μέρους των σωρευμένων λογιστικών ζημιών ύψους € 871.546.116,78, με το ειδικό αποθεματικό του Ν. 3891/2010 (χρέος ΟΣΕ Α.Ε) ύψους € 692.161.809,26,

- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με τις εναπομείνασες λογιστικές ζημίες ύψους € 178.636.890,90.

- Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά € 83,85 (178.636.890,90€ / 2.130.434 αρ. μετοχών) έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των μετοχών να παραμείνει ο ίδιος και το μετοχικό κεφάλαιο να μεταβληθεί σε € 34.406.509,10. Η νέα ονομαστική αξία των μετοχών θα είναι € 16,15 η κάθε μία.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2018 αποτελείται από 2.130.434 κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 16,15 η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε ποσό ευρώ 34.406.509,10. Οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε οποιαδήποτε Χρηματιστηριακή Αγορά.

Ε. Διαδικασία εξαγοράς ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έκανε αποδεκτή την βελτιωμένη προσφορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού) και την ανακήρυξε ως Προτιμητέο Επενδυτή, έχοντας λάβει υπόψη του την θετική εισήγηση των συμβούλων του για την εγκυρότητα της υποβληθείσας προσφοράς, τις αποτιμήσεις που εκπόνησαν δύο ανεξάρτητοι αποτιμητές και τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.

Ο φάκελος του διαγωνισμού είχε υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

Στις 29/10/2018 υπεγράφη η σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 22 εκ €.

Στις 27/2/2019 εγκρίθηκε η ανωτέρω μεταβίβαση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και επίκειται άμεσα η μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

businessnews.gr