Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και η Πολιτική του στον τομέα του Περιβάλλοντος


Στα πλαίσια της λειτουργίας του ο ΟΣΕ έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, για την διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και ασφαλείας της υποδομής, μεριμνά για την συντήρηση, βελτίωση και επέκταση της, καθώς επίσης φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών επενδύσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής πολιτικής για τους σιδηροδρόμους.

Όραμά του είναι η ανάδειξη του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο αποτελεί ουσιαστικό και αναπόσπαστο τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων, καθώς και η ανάπτυξή του, ώστε να εξασφαλίζει τη γρήγορη, ασφαλή, άνετη και αξιόπιστη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, με σεβασμό στο περιβάλλον και συμβολή στην περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Οργανισμός αναγνωρίζοντας τις Περιβαλλοντικές Πλευρές που συνδέονται με τις δραστηριότητές του, θεωρεί την προστασία του Περιβάλλοντος σαν μια από τις κυριότερες προκλήσεις που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει. Για το λόγο αυτό, διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τον διεθνές πρότυπο ISO 14001:20015.

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής του πολιτικής, ο Όμιλός δεσμεύεται:
Να παρέχει όλα τα μέσα για την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές και λοιπές υποχρεώσεις συμμόρφωσης που διέπουν την λειτουργία του
Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί συνεχώς τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων του
Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους.
Να προστατεύει το Περιβάλλον και να επιδιώκει την πρόληψη της ρύπανσης, δίνοντας έμφαση στη μείωση της ρύπανσης στην πηγή και στη διατήρηση των φυσικών πόρων
Να χρησιμοποιεί ορθολογικά την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών του
Να επανεξετάζει και να αναθεωρεί περιοδικά τους σκοπούς & στόχους για το Περιβάλλον
Να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική του επίδοσης όσο και το ίδιο το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Να γνωστοποιεί την Περιβαλλοντική Πολιτική σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί Περιβαλλοντικοί Σκοποί είναι:
Η αύξηση του ποσοστού κάλυψης του σιδηροδρομικού δικτύου με ηλεκτροκίνηση, η οποία είναι φιλικότερη στο περιβάλλον έναντι της κίνησης με ορυκτά καύσιμα
Η βέλτιστη και ορθολογική διαχείριση των στερεών απορριμμάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Οργανισμού
Η μείωση του Ενεργειακού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του Οργανισμού


Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ
Παναγιώτης Θεοχάρης

ose.gr