Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018

Διευκρινήσεις σχετικά με το 10% του εφάπαξ των συνταξιούχων σιδηροδρομικών.

Μέχρι το 1991, βάση για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος αποτελούσε το 100 % του μέσου όρου των αποδοχών που ελάμβανε ο ασφαλισμένος. Παράλληλα όμως υπήρχε επιβολή ανώτατου ύψους το οποίο δεν μπορούσε να ξεπεράσει το καταβαλλόμενο εφάπαξ.
Η κατάργηση του ανώτατου ορίου συνέπεσε με την επιβολή της κράτησης του 10%, καθόσον δυνάμει της Φ.269/1100/1991 Υ.Α., το εφάπαξ βοήθημα μειώθηκε στο 90% του μέσου όρου των αποδοχών των ασφαλισμένων. Το ζήτημα της νομιμότητας της υπουργικής απόφασης του 1991, λύθηκε από το ΣτΕ, οδηγώντας το Ταμείο να παραιτείται από τα ένδικα μέσα και να εκτελεί ακόμη και πρωτόδικες αποφάσεις. 

Δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 9 παρ 4 του ν 2335/95 εξεδόθη η Φ.30269/14615/689/2003 Υ.Α., η οποία επανέλαβε κατά γράμμα τα όσα ανέφερε η υπουργική απόφαση · του 1991. Με την απόφαση 3051/2014 το ΣτΕ έκρινε ότι η εξουσιοδοτική διάταξη του 1995 ήταν ειδική και ορισμένη κάνοντας δεκτή την αναίρεση που κατέθεσε το Ταμείο και απορρίπτοντας την αγωγή των συναδέλφων μας. Πλέον και μετά την εφαρμογή του ν. 4387/2016, η κράτηση του 10% έχει πλέον απαλειφθεί καθώς άλλαξε τελείως ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος. 

Η αλλαγή αυτή του νομοθετικού καθεστώτος έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι να δικαιώνονται δικαστικά (σε όσους εξεδόθη η απόφαση δυνάμει της ΥΑ του Φ 1991), και σε άλλους οι αγωγές τους να απορρίπτονται, (σε όσους υπολογίστηκε με την ΥΑ του 2003) Υπάρχουν και ελάχιστες περιπτώσεις συναδέλφων, που παρά το γεγονός ότι η απόφαση τους εξεδόθη υπό την ΥΑΦ  του 2003, πληρώνονται το υπολειπόμενο 10%, αλλά αυτό οφείλεται σε αμέλεια του Ταμείου να καταθέσει έφεση εναντίον πρωτόδικων θετικών αποφάσεων. 

Η ομοσπονδία μας, πολλάκις έχει θέσει το θέμα του 10%, σε όλα τα θεσμικά επίπεδα, αλλά δυστυχώς χωρίς ανταπόκριση. Πλέον η μοναδική δίοδος για όσους συνταξιούχους, δεν έχουν λάβει την διαφορά του 10 % είναι εφόσον το επιθυμούν να κινηθούν δικαστικά, και υπό την προϋπόθεση ότι η αγωγή "coitj; δεν καλύπτεται από το δεδικασμένο της 3051/2014 ΣτΕ.

Πηγή: oseanagennisis.blogspot.com