Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

«Πράσινο φως» για την σύνδεση της Motor Oil με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Πράσινο φως» για την σύνδεση της Motor Oil με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο έδωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Η γραμμή, με κόστος 12 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλύψει η εταιρεία πετρελαιοειδών και μήκος 10 χλμ., εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη σε 1 με 1,5 χρόνο.

Το εν λόγω έργο σηματοδοτεί την προσπάθεια του ΟΣΕ για την σύνδεση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου με ΒΙΠΕ.

Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, το υπουργείο Μεταφορών αποφάσισε την έγκριση της σιδηροδροµικής σύνδεσης των διυλιστηρίων της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στους Αγίους Θεοδώρους µε τον υφιστάµενο, µετρικού εύρους, σιδηροδροµικό άξονα Αγ. Θεοδώρων έως το Σιδηροδροµικό Σταθµό Ισθµού, αλλά και την κατασκευή του όλου έργου από τα ∆ιυλιστήρια έως το Σ.Σ. Ισθµού επί της υφιστάµενης σιδηροδροµικής µετρικού εύρους γραµµής µε τους παρακάτω όρους:

Στιγμιότυπο από την εξαγγελία της συμφωνίας τον Μάιο του 2018

-Ο ΟΣΕ, ∆ιαχειριστής της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής θα καθορίσει τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την προβλεπόµενη χρήση του έργου, µε βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και διαλειτουργικότητας για τα σιδηροδροµικά και συνοδά έργα ανάλογων περιπτώσεων.

-Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. υπό την τεχνική επίβλεψη του ΟΣΕ.

-Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα χρηµατοδοτήσει τη συνολική δαπάνη για τις απαιτούµενες µελέτες, έργα και αδειοδοτήσεις για το αναγκαίο έργο σύνδεσης των ∆ιυλιστηρίων µε το σιδηροδροµικό άξονα ως και το έργο της επισκευής της υποδοµής της επιδοµής της σιδηροδροµικής γραµµής µε την εγκατάσταση των αυτοµάτων συστηµάτων ισόπεδων διαβάσεων (ΑΣΙ∆) από τα ∆ιυλιστήρια έως το Σ.Σ. Ισθµού.

-Η όλη απαιτούµενη χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του συνολικού έργου θα γίνει µε πόρους και ευθύνη της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή πρόοδος των εργασιών, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωµα να εντάξει το συνολικό έργο ή τµήµα αυτού σε ευρωπαϊκό χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.

-Ο ΟΣΕ θα συµβάλλει στην οµαλή και ταχύρρυθµη εκτέλεση του έργου µε την παροχή των κατάλληλων στοιχείων και τεχνικών προδιαγραφών που διαθέτει και µε την επίβλεψη µελετών και έργων, καθώς και µε τη διάθεση βαρέων µηχανηµάτων γραµµής για την οριζοντιογραφική και υψοµετρική τακτοποίηση των σιδηροδροµικών γραµµών αλλά και µέρους των αναγκαίων σιδηροδροµικών υλικών εκ της περίσσειας του.

-Στο πλαίσιο του ως άνω έργου η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα χρηµατοδοτήσει τη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί για την προµήθεια υλικών για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση ενός υπόγειου αγωγού οπτικών ινών, από τα ∆ιυλιστήρια έως το Σ.Σ. Ισθµού µε τεχνικές προδιαγραφές και θέση που θα υποδείξει ο ΟΣΕ για την εξυπηρέτηση του ΟΣΕ, και των κατοίκων της περιοχής.

-Θα συσταθεί υπέρ της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε δουλεία διόδου για περίοδο 50 ετών µετά τη σύµφωνη γνώµη της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., µε περιεχόµενο:

Α. Το δικαίωµα διέλευσης χρήσης και συντήρησης τεσσάρων υπόγειων αγωγών καυσίµου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε διαµέτρου εκάστου έως 12in σε ορισµένη εδαφική ζώνη στο εύρος ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, εκτιµώµενου πλάτους 1,5µ περίπου και βάθους 1,5 µ περίπου, σε ικανή απόσταση και παράλληλα της σιδηροδροµικής γραµµής από τα ∆ιυλιστήρια έως τη θέση Βρωµοπήγαδο και

Β. Το δικαίωµα διέλευσης, χρήσης και συντήρησης ενός υπόγειου αγωγού οπτικών ινών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε από τα ∆ιυλιστήρια έως το Σ.Σ. Ισθµού στο εύρος ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΟΣΕ.

Οι παραπάνω εργασίες οµοίως θα χρηµατοδοτηθούν, µελετηθούν και υλοποιηθούν από την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ υπό την επίβλεψη του ΟΣΕ.

Το όλο έργο µετά την ολοκλήρωσή του και την παραλαβή από τον ΟΣΕ θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής και θα περιέλθει στην κυριότητα και αρµοδιότητα του ∆ιαχειριστή Υποδοµής (ΟΣΕ).


Της Βάσως Βεγιάζη
metaforespress.gr