Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

ΟΣΕ: Ζημίες μετά φόρων 1,02 δισ. ευρώ το 2017.

Τα οικονομικά του αποτελέσματα για το 2017 ανακοίνωσε ο "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.". Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 22,7 εκατ. ευρώ (+ 1,7% σε σχέση με το 2016) και του ομίλου ανήλθε στα 23,8 εκατ. ευρώ (+ 6,2% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2016).

Το μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης της εταιρείας δεν μεταβλήθηκε ουσιωδώς σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Της εταιρείας μειώθηκε κατά € 34χιλ εκ και του ομίλου αυξήθηκε κατά € 1 εκ. ή 0,4 %.

Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν για τη χρήση 2017 σε €-14,4 εκ έναντι €-20,6 εκ την προηγούμενη χρήση (ενώ για την Εταιρεία το EBITDA της χρήσης ανήλθε σε €-6,1 εκ έναντι €-11,8 εκ την προηγούμενη). Το περιθώριο EBITDA για τον Όμιλο βελτιώθηκε στη χρήση 2017 σε -68% έναντι -98% που ήταν την προηγούμενη χρήση. Για την Εταιρεία το περιθώριο για την τρέχουσα χρήση επίσης βελτιώθηκε στο -29% έναντι -56% την προηγούμενη.

Έξοδα διοίκησης: Διακόπηκε η έντονα πτωτική τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στα έξοδα διοίκησης. Της εταιρείας αυξήθηκαν κατά €1,3 εκ. (από 15,1 εκ.€ σε 16,4) ή κατά 8,6% και του ομίλου κατά €1,5 εκ. (από 17,8 εκ.€ σε 19,3 εκ.) ή 8,8%).

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης: Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης που συμμετέχουν στον υπολογισμό EBITDA εμφάνισαν μεγάλη αύξηση λόγω της διαγραφής των απαιτήσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Εκτός αυτού του εξαιρετικού γεγονότος τα λοιπά έξοδα κινήθηκαν στο επίπεδο της προηγούμενης χρήσης.

Αποτελέσματα μετά από φόρο εισοδήματος: Οι ζημιές χρήσης για τον Όμιλο ανήλθαν σε €1,02 δις αυξημένες κατά 295,9% έναντι της προηγούμενης (για την Εταιρεία οι ζημιές της χρήσης ανήλθαν σε €1,01δις αυξημένες κατά 306,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η επιδείνωση οφείλεται στην διαγραφή των απαιτήσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Αν εξαιρέσουμε αυτό το κρίσιμο γεγονός, καθώς και το κέρδος από την ανάληψη των δανειακών υποχρεώσεων προς EUROFIMA από το Ελληνικό Δημόσιο της προηγούμενης χρήσης, το αποτέλεσμα έχει βελτιωθεί και αυτό οφείλεται σε χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα καθώς το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανεισμού βαίνει μειούμενο.

Η ΕΡΓΟΣΕ αντίστοιχα είχε κέρδη μετά από φόρους ύψους €1,2 εκ μειωμένα κατά 7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (€1,3 εκ) κυρίως λόγω χαμηλότερα τιμολογημένων λειτουργικών εξόδων. Οι ταμειακές ροές προ ΦΠΑ για τα επενδυτικά έργα το 2017 ανέρχονται σε €254 εκ έναντι €342 εκ το 2016 (μείωση 25,7%) και οι αντίστοιχες τιμολογήσεις σε €262,6 έναντι €340,2 το 2016 (μείωση 22,8%). Το προταθέν μέρισμα για τον ΟΣΕ από τη διάθεση κερδών χρήσης 2017 ανήλθε σε € 421.451,48.

Πηγή: businessnews.gr