Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Διαγωνισμός για ξενοδοχειακές υπηρεσίες στην Αλεξανδρούπολη.


H TΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή Υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης και χρονικής διάρκειας 7 μηνών.


Ο προϋπολογισμός φθάνει μέχρι 46.700 ευρώ πλέον ΦΠΑ λοιπών νόμιμων κρατήσεων και επιβαρύνσεων. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Τρίτη 7 Νοεμβρίου και ώρα 12.00.
Επίσης, η TΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων σε ξενοδοχείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης στην εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ «CAPSIS HOTEL». Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανήρχετο μέχρι του ποσού των 93.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ, η δε ως άνω εταιρεία υπέβαλε προσφορά συνολικού κόστους 93.016 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24 % για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
Πηγή:tornosnews.gr