Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

Απαντήσεις σε Ερωτήματα της Πρόσκλησης για την υποβολή μη δεσμευτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου στο πρώην Στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη».


Διευκρινήσεις μέσα από ερωτω-απαντήσεις δίνει η διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ σε εκείνους που ενδιαφέρονται για την Ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου στο χώρο του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη. 

Παραθέτουμε όλο το κείμενο με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.

Ερώτηση 1.

Στην δεύτερη παράγραφο της ενότητας 3.4 της πρόσκλησης τονίζεται ότι «... σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ο ανοιχτός χαρακτήρας του συγκροτήματος εγκαταστάσεων του εμπορευματικού κέντρου, ..., καθώς και της ισότιμης μεταχείρισης [των τελικών χρηστών]».
Θα μπορούσε η ΓΑΙΑΟΣΕ να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έννοια του ανοιχτού χαρακτήρα του συγκροτήματος καθώς και σχετικά με τον επιθυμητό τρόπο διασφάλισης αυτού του ανοιχτού χαρακτήρα και της ισότιμης μεταχείρισης των τελικών χρηστών;
Για παράδειγμα, αναμένεται ότι στην φάση λειτουργίας του εμπορευματικού κέντρου οι επιχειρήσεις 3ΡLή οι μεταφορικές εταιρείες που ενδέχεται να αναπτύξουν εγκαταστάσεις logistics εντός του κέντρου θα παρέχουν τις υπηρεσίες logistics (αποθήκευση, μεταφόρτωση, φορτοεκφόρτωση, κλπ) ελεύθερα στην αγορά με βάση την εκάστοτε τιμολογιακή τους πολιτική. Αυτή η αρχή προφανώς δεν αναιρεί το δικαίωμά τους να επιλέγουν τους πελάτες και συνεργάτες τους σύμφωνα με το εκάστοτε επιχειρησιακό τους μοντέλο. Αντίστοιχα, μία εμπορική ή μεταποιητική επιχείρηση ενδέχεται να αξιοποιήσει ένα μικρό ή μεγαλύτερο τμήμα του εμπορευματικού κέντρου (π.χ. ενοικίαση χώρου ή ανάπτυξη αποθήκης) για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των δικών της in-hοuse αναγκών lοgistics. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσβαση τρίτων στις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης εμπορικής ή μεταποιητικής επιχείρησης θα ελέγχεται από την ίδια την επιχείρηση. Τα ανωτέρω παραδείγματα αξιοποίησης του εμπορευματικού κέντρου διασφαλίζουν τον ανοιχτό χαρακτήρα του;
Να σημειωθεί επίσης, ότι αν το management του εμπορευματικού κέντρου δοθεί σε διεθνή οργανισμό, εξειδικευμένο στη λειτουργία εμπορευματικών κέντρων, ο οποίος ενδέχεται να έχει συγκεκριμένη πολιτική καθώς και συγκεκριμένο πελατολόγιο είναι βέβαιο πως δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε δέσμευση ως προς την επιλογή πελατών.
Απάντηση
Ο ανοιχτός χαρακτήρας του Εμπορευματικού Κέντρου υπόκειται στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού δίνοντας τη δυνατότητα στον Παραχωρησιούχο να αποφεύγει οποιαδήποτε διάκριση και να επιτρέπει την πρόσβαση στους διαθέσιμους χώρους σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόπιν οικονομικής συμφωνίας.
Ερώτηση 2.
Στην εναλλακτική 1 της ενότητας 3.4 της πρόσκλησης αναφέρεται ότι ο ΟΛΘ στη περίπτωση που επιθυμεί μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό συνεργαζόμενος με τον παραχωρησιούχο. Επίσης, στην Εναλλακτική 3 προκρίνεται η ίδρυση εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ και ΟΛΘ και η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου σε ιδιώτη επενδυτή.
Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της ΓΑΙΑΟΣΕ για κατάθεση μη-δεσμευτικών προτάσεων μέχρι σήμερα έχει πλέον ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ και έχει ανακηρυχτεί το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Οργανισμού. Με βάση αυτή την αλλαγή, υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με τις προθέσεις εμπλοκής του ΟΛΘ στο εμπορευματικό κέντρου του Γκόνου; Σε ποιο νομικό πλαίσιο βασίζεται αυτή η συνεργασία; Έχει υπογραφεί κάποιο MOU ή κάποια σύμβαση;
Απάντηση
Με την παρούσα διαδικασία, η ΓΑΙΑΟΣΕ καλεί ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλλουν μη δεσμευτικές προτάσεις για τον τρόπο που θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει το Εμπορευματικό Κέντρο στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου. Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα τις λάβει υπόψη για τη διαμόρφωση του μοντέλου συνεργασίας με επενδυτή (ή επενδυτές) που θα επιλεγεί μέσω διαγωνισμού για την ανάπτυξη και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου. Η ίδια διαδικασία υποβολής μη δεσμευτικής προσφοράς ισχύει αντίστοιχα και για τον ΟΛΘ.
Ερώτηση 3.
Έχουν εγκριθεί και προγραμματιστεί έργα αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής, που όπως αναφέρεται στην ενότητα 3.2 της πρόσκλησης απαιτούν αναβάθμιση; Αν ναι, ποια είναι αυτά και ποια είναι η πηγή χρηματοδότησής τους; Τί προβλέπεται για την ηλεκτροκίνηση και τηλεδιαχείρηση της γραμμής; Υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας ή σχετική σύμβαση της ΓΑΙΟΣΕ με ΕΡΓΟΣΕ ή ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή ΟΣΕ;
Απάντηση
Τα σιδηροδρομικά έργα εν γένει δεν εκτελούνται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Σε κάθε περίπτωση τα σημαντικά σιδηροδρομικά έργα αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της πρόσκλησης.
Ειδικότερα δε, το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Εμπορευματικού Κέντρου με τον Σταθμό Διαλογής έχει συμπεριληφθεί για χρηματοδότηση στον ΑΠΕ αντίστοιχου έργου, το οποίο ήδη εκτελείται και καθόσον γνωρίζουμε τελεί υπό έγκριση.
Ερώτηση 4.
Στην παράγραφο 3.1 της πρόσκλησης αναφέρεται μόνο η οδική διασύνδεση της ευρύτερης περιοχής. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τις οδικές προσβάσεις του ακινήτου, καθώς και για σχετικές κυκλοφοριακές ή συγκοινωνιακές ή άλλες μελέτες όσον αφορά την εκτίμηση του κυκλοφοριακού φόρτου και της χωρητικότητας των οδικών συνδέσεων του κέντρου ή/ και την ημερήσια ικανότητα υποδοχής και εξυπηρέτησης φορτηγών οχημάτων εντός του εμπορευματικού κέντρου;
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες μπορείτε θα μας ενημερώσετε τόσο για την οδική κυκλοφοριακή σύνδεση των οδών στην ευρύτερη περιοχή και πλησίον του εμπορευματικού κέντρου όσο και την χωρητικότητα και δυναμικότητα του κέντρου;
Απάντηση
Η θέση και η πρόσβαση του ακινήτου περιγράφεται συνοπτικά στο άρθρο 3.1 της πρόσκλησης. Σχετικά με τις κυκλοφοριακές ή συγκοινωνιακές μελέτες, η ΓΑΙΑΟΣΕ αφενός έχει ξεκινήσει την εκπόνηση αντίστοιχων μελετών και αφετέρου βρίσκεται σε επικοινωνία με την ΕΓΝΑΤΙΑ για τις οδικές συνδέσεις του ακινήτου με το εθνικό οδικό δίκτυο. 
Ερώτηση 5.
Όπως αναφέρεται στην ενότητα 1 της πρόσκλησης 100 περίπου στρέμματα της έκτασης είναι μισθωμένα για την αποθήκευση σωλήνων του αγωγού ΤΑΡ. Η μίσθωση αφορά στο υπό κατασκευή έργο ή πρόκειται για χώρο αποθήκευσης που θα χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση του έργου; Μπορείτε να μας ενημερώσετε για το χρονοδιάγραμμα της μίσθωσης καθώς και για τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την μίσθωση αυτή, τόσο για την ΓΑΙΑΟΣΕ όσο και για του τελικό παραχωρησιούχο του εμπορευματικού κέντρου;
Απάντηση
Η διάρκεια του μισθωτηρίου συμβολαίου με τον ΤΑΡ είναι διετής και λήγει τέλος Φεβρουαρίου 2018. Η έκταση των 100 στρ. συμπεριλαμβάνεται στην έκταση των 600 στρ. του ακινήτου.
Ερώτηση 6.
Στην ενότητα 3.4 της πρόσκλησης αναφέρεται στην ότι «... θα πρέπει θα δρομολογηθεί ...
  • Η μεταφορά των σημερινών, εν λειτουργία, εγκαταστάσεων του ΥΕΘΑ (στρατιωτικών αρτοποιείων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης) από τον χώρο του ακινήτου που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στη ΓΑΙΑΟΣΕ
  • Η εκκαθάριση 400 στρ. περίπου του πρώην στρατοπέδου Γκόνου από κάθε είδους πυρομαχικά»
Υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία και χρονοδιάγραμμα με το ΥΕΘΑ για την μεταφορά των εγκαταστάσεων; Έχει υποβληθεί αίτημα στην Μονάδα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) για μελέτη και έρευνα προκειμένου για την εκκαθάριση του χώρου από τα πυρομαχικά; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;
Απάντηση
Η ΓΑΙΑΟΣΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με το ΥΕΘΑ προκειμένου να αναλάβει από κοινού με τη Μονάδα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) την εκκαθάριση της υπόλοιπης έκτασης των 400 στρ. του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου από κάθε είδους πυρομαχικά. Ήδη, η ΓΑΙΑΟΣΕ δρομολογεί προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών – και όχι εργασιών αποναρκοθέτησης – οι οποίες θα διευκολύνουν την πρόσβαση του συνεργείου του ΤΕΝΞ για την απομάκρυνση του στρώματος εδάφους που θα ερευνάται. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου της εκκαθάρισης εκτιμάται σε ένα έτος.
Το θέμα της μεταφοράς των σημερινών εν λειτουργία εγκαταστάσεων (στρατιωτικά αρτοποιεία) αποτελεί αντικείμενο συζήτησης με το ΥΕΘΑ. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η παρουσία ή μη των εν λόγω εγκαταστάσεων στην πλήρη ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με τη ΓΑΙΑΟΣΕ.  
Ερώτηση 7.
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι στο εμπορευματικό κέντρο στο «πρώην Στρατόπεδο Γκόνου» εφαρμόζεται ο Νόμος 4302/2014 (Α’ 255) για την εφοδιαστική αλυσίδα.
Απάντηση
Γενικότερα, στα εμπορευματικά κέντρα που δύνανται να αναπτυχθούν σε σιδηροδρομικά ακίνητα έχει εφαρμογή ο Ν. 3891/2010 όσον αφορά στην πολεοδόμηση και στον χωρικό σχεδιασμό. Ο Ν. 4302/2014 δύναται να εφαρμοστεί ως προς την ίδρυση και λειτουργία ενός Εμπορευματικού Κέντρου.
Παράλληλα, την περίοδο αυτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ προωθεί ειδικό θεσμικό πλαίσιο (κυρωτικός Νόμος) αναφορικά με την χωροθέτηση, ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση Εμπορευματικών Κέντρων στα ακίνητά της.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017,
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ