Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Συνεργασία ΕΡΓΟΣΕ και Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Από τον Σεπτέμβριο 2015, η ΕΡΓΟΣΕ και το Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, υπηρετώντας με συνέπεια το κοινό όραμά τους για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, εγκαινίασαν μία συνεχή αμφίδρομη συνεργασία στον τομέα των απαλλοτριώσεων.

Η εν λόγω συνεργασία κινείται σε δύο άξονες:

1. Ταχύτερη μόχλευση των απασχολούμενων στο Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, για λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ, κεφαλαίων, με σκοπό την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος της ΕΡΓΟΣΕ, μειώνοντας την επιβάρυνση αλλά και την εξάρτηση αυτού από τον Προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό, έχουν ήδη αποδοθεί από το Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων στην ΤτΕ αδιάθετα υπόλοιπα από απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί από την ΕΡΓΟΣΕ ύψους άνω των 9 εκατ. € ενώ είναι σε διαδικασία εκκαθάρισης κεφάλαια ύψους 20 εκατ. €.

2. Επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης των αποζημιώσεων στους δικαιούχους λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου τους. Για το σκοπό αυτό, η ΕΡΓΟΣΕ, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία μέσω των συνεχών δράσεών της για αναβάθμιση του εταιρικού πληροφοριακού της συστήματος, εγκατέστησε στο Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Παρακολούθησης Αναγνωρίσεων Απαλλοτριώσεων» που έχει αναπτύξει εσωτερικά, προσαρμόζοντάς το, ωστόσο, στις ανάγκες και απαιτήσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με σκοπό τη συνολική πληροφοριακή αναβάθμιση της παρακολούθησης της διαδικασίας εκκαθάρισης των απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών, βάσει σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

Κατ΄ αυτό τον τρόπο, θα επιτυγχάνεται τόσο η ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους όσο και η ταχεία επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων παρακαταθέσεων στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην ΤτΕ.

Η συνεργασία ΕΡΓΟΣΕ και Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων αποτελεί απόδειξη της στρατηγικής των δύο φορέων για την παροχή αναβαθμισμένων ποιοτικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις προκλήσεις της εποχής και προς όφελος του Δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.


Πηγή: ergose.gr