Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...Οι Καλαματιανοί χθες έτριβον τα μάτια των.

Οι Καλαματιανοί χθες έτριβον τα μάτια των με την επανάληψιν της τροχιοδρομικής συγκοινωνίας και εδοκίμαζον την ιδίαν χαράν την οποίαν ησθάνθησαν ότε δια πρώτην φοράν είδον τους ηλεκτρικούς τροχιοδρόμους εις την λεωφόρον Αριστομένους.
ΠΟΛΛΟΙ Παραλιώται ενεθρονίσθησαν από πρωίας μεγαλοπρεπώς εις τα τραμ και δεν θα τα εγκατέλειπον εάν δεν καθίσταντο εντονώταται αι διαμαρτυρίαι του στομάχου.
ΤΑ οχήματα όλα φρεσκοβαμμένα δεν έχουν τους εκνευριστικούς πλέον κρότους των φρένων, επισκευασθέντα τελείως κατά το εξάμηνον της αναγκαστικής αργίας.
-Η Λεωφόρος Αριστομένους θα δενδροφυτευθεί και πάλιν πρέπει όμως να ληφθούν μέτρα δια την προστασίαν των δενδρυλλίων δια να μη εφαρμοσθή η παλαιά παροιμία «ράβε, ξήλωνε, δουλειά να μη σου λείπη».

-Ο Πλέσσας κατεχειροκροτήθη και αι προς αυτόν εκδηλώσεις του κοινού των Καλαμών ήσαν πλέον θερμαί διότι κανείς δεν θα λησμονήση ότι εις τον Πλέσσαν πλην της αξίας του αναγνωρίζομεν και το ότι διασκέδασε την κοινήν ανίαν. 

Πηγή: tharrosnews.gr