Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Το δημόσιο «πληγώνει» τον ΟΣΕ: Απώλεια ενοικίων τροχαίου υλικού και μείωση επιδότησης

Το ελληνικό δημόσιο «πληγώνει» τις επιδόσεις του ΟΣΕ. Ο οργανισμός αντιμετωπίζει πλέον δυο προβλήματα: Απώλεσε τα έσοδα από τα ενοίκια τροχαίου υλικού, τα οποία αποτελούν έσοδο του ελληνικού δημοσίου, αλλά και τη μειωμένη κρατική επιχορήγηση.

Ειδικότερα, η κρατική επιχορήγηση έφτασε πέρσι τα 53 εκατ., έναντι 77,5 εκατ., με αποτέλεσμα τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης να διαμορφωθούν στα 109 εκατ., έναντι 144,4 εκατ. το 2013.
Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών (δεν περιλαμβάνονται τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, όπως η κρατική επιδότηση, κ.α.) παρέμεινε σταθερός, φτάνοντας τα 39,6 εκατ., έναντι 39,5 εκατ. τη χρήση του 2013.

Επιδείνωση στο λειτουργικό αποτέλεσμα

Αυτό που διαφοροποιήθηκε είναι το λειτουργικό αποτέλεσμα. Ο σημαντικότερος παράγοντας, γι’ αυτή την αρνητική εξέλιξη, υπήρξε η τροποποίηση στο νομοθετικό πλαίσιο, η οποία μετέφερε ολοσχερώς τα έσοδα από την ενοικίαση τροχαίου υλικού στο ελληνικό δημόσιο και μάλιστα αναδρομικά και για τη χρήση του 2013.

Κατόπιν τούτου, το λειτουργικό αποτέλεσμα από συνεχιζόμεμες δραστηριότητες (EBITDA) διαμορφώθηκε σε -14,3 εκατ. σε επίπεδο ομίλου (ο όμιλος ΟΣΕ περιλαμβάνει τη μητρική ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ), ενώ από διακοπείσες δραστηριότητες σε -6 εκατ. (όμιλος και εταιρεία).
Από τις επιμέρους κατηγορίες εξόδων, μείωση εμφανίζει η μισθοδοσία κατά 4,8% για τον όμιλο και οι αμοιβές τρίτων κατά 9,7%.
Σε επίπεδο τελικού οικονομικού αποτελέσματος, οι ζημιές χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για τον όμιλο ΟΣΕ, ανήλθαν σε 526,9 εκατ., αυξημένες κατά 5,92%, έναντι της προηγούμενης, λόγω αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών εξόδων.
Η εκτίμηση του ομίλου ΟΣΕ είναι ότι «μέσο-μακροπρόθεσμα οι σιδηροδρομικές μεταφορές θα ακολουθήσουν ανοδική πορεία, με θετική επίδραση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, λόγω αφενός της αναμενόμενης οικονομικής ανάπτυξης από το 2015, αλλά κυρίως από την ολοκλήρωση των έργων του επενδυτικού προγράμματος του οργανισμού, τα οποία σταδιακά θα παραδίδονται σε εκμετάλλευση».

Πηγή: metaforespress.gr