Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Λογιστικά, ο ΟΣΕ αξιώνει 757 εκατ. από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η ΕΕ αποφασίζει για το "σβήσιμό" τους.

Ο νόμος εξυγίανσης (;) του ομίλου ΟΣΕ (3891/2010) επέφερε - κυρίως - αρνητικές συνέπειες στη καθημερινή λειτουργία των σιδηροδρομικών εταιρειών και στη λογιστική τους απεικόνιση.

Στο τελευταίο πεδίο, το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο αποτελεί η αξίωση των 757 εκατ. του ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η διαγραφή των απαιτήσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, στο πλαίσιο απόσχισης των λειτουργιών των δυο εταιρειών και «απελευθέρωσης βαρών» της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μπορεί να αποτελεί νόμο του κράτους, ωστόσο απομένει η τελική έγκριση της ΕΕ.

Τι αναφέρει στον ισολογισμό του ο ΟΣΕ

-Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας περιλαμβάνονται και ληξιπρόθεσμες και επισφαλείς απαιτήσεις από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνολικού ποσού ευρώ 740 εκατ. περίπου.
Η διοίκηση της Εταιρείας, εν όψει της οριστικοποίησης των διατάξεων του νόμου 3891/2010, ο οποίος προβλέπει την διαγραφή των απαιτήσεων της Εταιρείας από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αφού ληφθεί σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα πλαίσια του γενικότερου διακανονισμού εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο της ακίνητης περιουσίας και των υποχρεώσεων της Εταιρείας, δεν προέβη σε διενέργεια ισόποσης πρόβλεψης, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, με συνέπεια τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 740 εκατ., ενώ τα αποτελέσματα χρήσης εμφανίζονται μειωμένα κατά ποσό ευρώ 56 εκατ., που αφορά ποσό απαιτήσεων, οι οποίες τελικά εισπράχθηκαν από την Εταιρεία στην κλειόμενη χρήση 2014.
-Με την έναρξη ισχύος του άρθρου 13 του Ν 3891/2010, η οποία υπόκειται στις προβλέψεις του άρθρου 44 παρ 1 του ίδιου νόμου, διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, με Υπουργική απόφαση στην έκταση και κατά τους ειδικότερους όρους που θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις.
Ο χρόνος, η έκταση και η διαδικασία βεβαίωσης και διαγραφής τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων. Με την έναρξη ισχύος του άρθρου 13 του Ν 3891, η οποία υπόκειται στις προβλέψεις του άρθρου 44 παρ 1 του ίδιου νόμου, τα χρέη του ΟΣΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο διαγράφονται στην έκταση και κατά τους ειδικότερους όρους που θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επίσης, με κοινή υπουργική απόφαση των παραπάνω Υπουργών, μπορεί να οριστεί ανάληψη χρεών του ΟΣΕ έναντι τρίτων από το Ελληνικό Δημόσιο με τη διαγραφή των χρεών αυτών από τις οικονομικές του καταστάσεις ή ακόμη και να εξειδικεύεται η διαδικασία διαπίστωσης, συμψηφισμού, βεβαίωσης και ανάληψης των χρεών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 3891/2010, η ισχύς των διατάξεων των άρθρων που αναφέρονται στην ρύθμιση των χρεών, αρχίζει σε χρόνο που προσδιορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση των αιτήσεων που θα υποβληθούν για την παροχή σχετικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τα ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: metaforespress.gr