Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Συνεχίστηκε και το 2014 η σημαντική πρόοδος στον ΟΜΙΛΟ του ΟΣΕ.

 Και κατά την διάρκεια της χρήσης του 2014 συνεχίστηκε η σημαντική πρόοδος όσον αφορά την οικονομική εξυγίανση του Ομίλου κυρίως μέσω της προσπάθειας που καταβλήθηκε για την συγκράτηση και τον εξορθολογισμό των δαπανών του Οργανισμού. Τα ενοποιημένα έσοδα της χρήσης μειώθηκαν σε σύγκριση με αυτά της προηγούμενης χρήσης (€40,5 εκ. ή 25%), κυρίως λόγω απώλειας των εσόδων των ενοικίων τροχαίου υλικού τα οποία πλέον αποτελούν έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και της μειωμένης κρατικής επιχορήγησης.

Κύκλος εργασιών: Αν και ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου €39,6 εκ. τη χρήση του 2014 έναντι €39,5 εκ τη χρήση 2013 (Εταιρείας €39,5 εκ για τη χρήση 2014 έναντι €39,4 για τη χρήση 2013), παρέμεινε σταθερός, εν τούτοις τα έσοδα από τα τέλη υποδομής που αποτελούν την κύρια δραστηριότητα του ΟΣΕ αυξήθηκαν κατά €2,8 εκ ή 14% λόγω αύξησης αριθμού δρομολογίων ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
 Η ρευστότητα είναι σημαντικότατα βελτιωμένη ως συνέπεια του εξορθολογισμού της πολιτικής εισπράξεων παρά τη μείωση της ετήσιας επιχορήγησης κατά 39% ή €33,9 εκ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 Η αύξηση της ρευστότητας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη θα μας επιτρέψει βελτίωση της υποδομής μέσω επενδύσεων, εάν οι υπόλοιποι συντελεστές διατηρηθούν σταθεροί.

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης: Το μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης επίσης κυμάνθηκε στα περσινά επίπεδα εμφανίζοντας οριακή, σε σχέση με το 2013, καλυτέρευση κατά 0,06% στον Όμιλο και κατά 0,04% στην Εταιρεία.
 Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν για τη χρήση 2014 σε €-20,6 εκ έναντι €45,1 εκ την προηγούμενη χρήση (ενώ για την Εταιρεία το EBITDA της χρήσης ανήλθε σε €-13,5 εκ έναντι €52,6 εκ την προηγούμενη). Το περιθώριο EBITDA για τον Όμιλο ανήλθε στην χρήση 2013 σε -52% έναντι +116% που ήταν την προηγούμενη χρήση (για την Εταιρεία το περιθώριο για την τρέχουσα χρήση επίσης διαμορφώθηκε στο -34% έναντι +99% την προηγούμενη).

Έξοδα διοίκησης: Εντάθηκε η μείωση στα έξοδα διοίκησης κατά €3,8 εκ για τον Όμιλο τα οποία οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στην Εταιρεία, από €26,8 εκ την προηγούμενη χρήση σε €23 εκ την τρέχουσα (€4 εκ ήταν η μείωση για την Εταιρεία, από €24 εκ την προηγούμενη σε €20 εκ την τρέχουσα), ποσοστό μείωσης 14,4% για τον Όμιλο (16,8% για την Εταιρεία).

Έξοδα Διάθεσης: Τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν επίσης κατά €94 χιλ για τον Όμιλο και την Εταιρεία, από €181 χιλ την προηγούμενη χρήση σε €87 χιλ την τρέχουσα, ποσοστό μείωσης 52%.

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης: Τα Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν για τον Όμιλο σε €51,8 εκ την κλειόμενη χρήση από €26,1 ή 49,8% από την προηγούμενη (€51,1 εκ στην τρέχουσα χρήση έναντι €25,8 εκ ή 49,5% για την Εταιρεία αντίστοιχα) κυρίως λόγω ζημίας από τη μεταβίβαση της ΓΑΙΑΟΣΕ στο Ελληνικό Δημόσιο και ενοίκια τροχαίου υλικού χρήσης 2013.

Αποτελέσματα μετά από φόρο εισοδήματος: Οι ζημιές χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον Όμιλο ανήλθαν σε €526,9 εκ αυξημένες κατά 5,92% έναντι της προηγούμενης (για την Εταιρεία οι ζημιές της χρήσης ανήλθαν σε €520,1 εκ. επίσης αυξημένες κατά 5,96% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σε σχέση με το αρνητικό αποτέλεσμα της χρήσης, σημειώνουμε ότι μόλις αφίσταται του αθροίσματος του ποσού των αποσβέσεων + χρηματοοικονομικών εξόδων (€253 εκ. + €267 εκ. = €520 εκ).
 Η ΕΡΓΟΣΕ αντίστοιχα είχε κέρδη μετα φόρων ύψους €4,1 εκ αυξημένα κατά 46,42% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (€2,8 εκ). Οι ταμειακές ροές για τα επενδυτικά έργα το 2014 ανέρχονται σε €171 εκ έναντι €137,2 εκ το 2013 (αύξηση 25%) και οι αντίστοιχες τιμολογήσεις σε €189,4 έναντι €95,7 το 2013 (αύξηση 98%). Το μέρισμα για τον ΟΣΕ από τη διάθεση κερδών χρήσης 2013 ανήλθε σε €1.558.459,71.


Πηγή: businessnews.gr