Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).

Σας κάνουμε γνωστό ότι η TΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. διενεργεί διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α και 3 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (υ.α. Φ 32/οικ20894/1602/2007, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007), για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.). 
Για τον εν λογω διαγωνισμό έχει εκδοθεί αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία παρέχεται δωρεάν από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, Καρόλου 1-3, 8ος όροφος, γραφείο 818, από την 23/04/2015 ημέρα Πέμπτη και κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 – 14.00 (τηλ. 210 5297918). 

Προυπολογισμός: 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 13/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.