Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

Διαγωνισμός για την διαχείριση των εκδοτηρίων στον Σ.Σ. Κηφισιάς

H TΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. διενεργεί διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με δημοσίευση και καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να αναλάβει την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς του εθνικού δικτύου στον ως άνω αναφερόμενο σιδηροδρομικό σταθμό να υποβάλλει σχετική αίτηση – εκδήλωση ενδιαφέροντος. 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί για το σιδηροδρομικό σταθμό θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, δηλαδή το χαμηλότερο υποβληθέν ποσοστό μηνιαίας προμήθειας επί των καθαρών εισπράξεων του σταθμού. Η υπηρεσία θα παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν δωρεάν τις αναλυτικές προσκλήσεις και τις αιτήσεις για το σταθμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναλυτικές πληροφορίες από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, Καρόλου 1-3, 8ος όροφος, γραφείο 818, από την 19/02/2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 – 14.00 (τηλ. 210 5297818). 
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 11/03/15, Ημέρα Τετάρτη και Ώρα 12:00.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.