Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της νέας Κυβέρνησης στο, υπέρ υπουργείο, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, θα υπάγονται οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες των υπουργείων:
1) Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 2) Ναυτιλίας και Αιγαίου, 3) Τουρισμού και 4) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.