Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014

Νέες απορριπτικές αποφάσεις για χορήγηση αποζημιώσεων σε μεταταγμένους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς

Δυο νέες αποφάσεις εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο με τις οποίες απορρίπτει την χορήγηση αποζημίωσης σε μεταταγμένους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση αποζημίωσης βάση του νόμου 993/1979. Στο σκεπτικό της η Επίτροπος του Εκλεκτικού Συνεδρίου μεταξύ των άλλων αναφέρει:

 «Οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν είναι νόμιμες καθόσον I) μη νόμιμα εκκαθαρίστηκε αποζημίωση της παρ.1 του άρθρου 55 του π.δ/τος 410/88(ΦΕΚ 191Α * στους φερόμενους ως δικαιούχους, η οποία καταβάλλεται (βάσει του άρθρου 49 του ν.993/1979) στους μισθωτούς, του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που υπάγονται στις διατάξεις του ν.993/1979(ΦΕΚ 281Α') ήτοι το Ειδικό Επιστημονικό, Τεχνικό και Βοηθητικό Προσωπικό που κατέχει οργανικές θέσεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το λοιπό προσωπικό με την ίδια σχέση εργασίας, που υπηρετούσε κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως του ν.993/1979 (σχ. Πρακτ.28ης Γενικής Συνεδρίασης της 30ης Οκτωβρίου 1991 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου), ενώ II) ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι οι ανωτέρω δικαιούχοι αποτελούν προσωπικό που εμπίπτει ευθέως στις διατάξεις του ν.993/1979, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με το Π.Δ.410/88, μη νόμιμα συνυπολογίσθηκε, για τον καθορισμό της αποζημίωσης της παρ.1 του άρθρου 55 του Π.Δ. 410/88(ΦΕΚ 191Α' χρόνος υπηρεσίας για τον μεν δικαιούχο Σ. Γ.  είκοσι οκτώ(28) έτη για το δε δικαιούχο Π. Ι. είκοσι δύο(22) έτη που είχαν διανύσει με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., εφόσον οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν σε προσωποπαγείς συνιστώμενες θέσεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την Φ.10021/οικ.4024/693/16-03- 2011 (ΦΕΚ 497 Β')Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3891/2010(ΦΕΚ 188Α<) αντί να υπολογισθεί μόνο ο χρόνος υπηρεσίας τους στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, καθώς οι ανωτέρω αποζημιώσεις, καταβαλλόμενες μετά τη λύση της εργασιακής σχέσης, δεν έχουν το χαρακτήρα μισθού, ενώ ο συνυπολογισμός της προϋπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3891/10 αφορά μόνο στην μισθολογική εξέλιξη του και όχι στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση και βαθμολογική εξέλιξη και κατά συνέπεια η προϋπηρεσία του μεταφερθέντος προσωπικού, από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δε μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό των ως άνω αποζημιώσεων (σχετ.πρ.57/2014 Κλιμ.Ι Τμ.Ελ.Συν.).
Ενόψει των ανωτέρω οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες και τα χρηματικά εντάλματα δεν μπορούν να θεωρηθούν και επιστρέφονται αθεώρητα.»