Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Διαγωνισμός για την φορτοεκφόρτωση εγγεγραμμένων αποσκευών και ασυνόδευτων μικροδεμάτων στο νέο σταθμό Θεσσαλονίκης

H TΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με δημοσίευση, για φυσικά ή νομικά πρόσωπα για το έργο της παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης...
εγγεγραμμένων αποσκευών και ασυνόδευτων μικροδεμάτων στο νέο Σταθμό Θεσσαλονίκης, με κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 


Προϋπολογισμός : μέχρι 45.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 

Πληροφορίες σχετικά με το λεπτομερές αντικείμενο του διαγωνισμού, την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τον τρόπο υποβολής των προσφορών, τα περιεχόμενα των φακέλων προσφοράς και τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, περιλαμβάνονται σε αναλυτικό τεύχος που διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, Καρόλου 1-3, 8ος όροφος, γραφείο 818, από την 25/07/2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 – 14.00 (τηλ. 210 5297918). 
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 27/08/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ