Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Διαγωνισμός για τη μίσθωση κυλικείου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πεντέλης(Προαστιακός)

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση και χρήση κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού 35τ.μ. που βρίσκονται στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πεντέλης (Προαστιακός).
Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σεκλειστούς σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» έως και την Δευτέρα 4ηΑυγούστου 2014 και ώρα 14:00μ.μ..
Στην προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον Α.Δ.Τ., το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. του υπογράφοντος την προσφορά σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου).
Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει καθώς και εγγυητική επιστολή ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ή αποδεικτικό κατάθεσης ύψους 500 € σε λογαριασμό που διατηρεί η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό 661/470026-05.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την Δευτέρα, 4η Αυγούστου 2014 και ώρα 14:30.

Επισημαίνεται ότι η Εκμισθώτρια προτίθεται να συνάψει συμβόλαιο μίσθωσης με τον πλειοδότη του διαγωνισμού διάρκειας δώδεκα (12) ετών καταβάλλοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους ίσο με τρία μισθώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Κομνηνού Ηρώ.

Τηλέφωνο: 210 8318158, Fax: 210 8318558