Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου στον Σ.Σ.Κατάκολου Ηλείας.

Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κτιρίου εμβαδού 110,00 τ.μ. περίπου εντός του Σ.Σ.Κατάκολου Ηλείας.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση κτίριο εμβαδού 110,00 τ.μ. εντός του Σ.Σ.Κατάκολου με κωδικό 02511202 στο Γεωπληροφορικό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ.
Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014 και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση κτιρίου στον Σ.Σ.Κατάκολου με κωδικό 02511202. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 661/470026-05 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014 και ώρα 14:30. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία.
Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558