Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου εντός του Σ.Σ. Αθηνών-Πελοποννήσου

Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση ακινήτου Α εμβαδού 120,00 τ.μ. περίπου εντός του Σ.Σ. Αθηνών-Πελοποννήσου

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση το ακίνητο Α εντός του Σ.Σ.Αθηνών-Πελοποννήσου όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο με κωδικό 01006910 στο Γεωπληροφορικό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ εμβαδού 120,00 τ.μ. περίπου για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση ακινήτου Α στον Σ.Σ.Αθηνών-Πελοποννήσου. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.000 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της ΓΑΙΑΟΣΕ με αριθμό 661/470026-05 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558