Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

ΓΑΙΑΟΣΕ. Μίσθωση του ακινήτου στο Σ.Σ. Νερατζιώτισας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση του ακινήτου Α, 11τ.μ., στο Σ.Σ. Νερατζιώτισας του Προαστιακού


Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) ετών το κτήριο Α, 11τ.μ.περίπου, στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Νερατζιώτισας (Προαστιακός) , όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 2α Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για τον διαγωνισμό κτηρίου Α 11τ.μ. στο Σ.Σ Νερατζιώτισσας. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει καθώς και εγγυητική συμμετοχής ύψους χιλίων ευρώ (1000€) σύμφωνα με το συννημένο υπόδειγμα ή ισόποση κατάθεση στον λογαριασμό της ΓΑΙΑΟΣΕ στην Εθνική Τράπεζα (661/470026-05) . Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την 2α Ιουνίου και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αγγελακόπουλο Κωνσταντίνο.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558