Κυριακή 27 Απριλίου 2014

ΓΑΙΑΟΣΕ. Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κυλικείου στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νέας ΟρεστιάδαςΗ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση και χρήση κυλικείου που βρίσκονται στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νέας Ορεστιάδας.
Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σεκλειστούς σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» έως και την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00μ.μ..

Στην προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον Α.Δ.Τ., το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. του υπογράφοντος την προσφορά σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου).
Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει καθώς και εγγυητική επιστολή ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ή αποδεικτικό κατάθεσης ύψους 500,00€ σε λογαριασμό που διατηρεί η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό 661/470026-05.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 και ώρα 14:30.
Επισημαίνεται ότι η Εκμισθώτρια προτίθεται να συνάψει συμβόλαιο μίσθωσης με τον πλειοδότη του διαγωνισμού διάρκειας δώδεκα (12) ετών καταβάλλοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους ίσο με τρία μισθώματα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Διαμαντάκη Βασίλειο.
Τηλέφωνο: 2310500031, Fax: 2310500032  vas.diamantakis@gaiaose.gr