Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

ΜΕΤΡΟ Αργεί γιατί η πόλη έχει πολλά αρχαία…

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές είναι η βασική αιτία των μεγάλων καθυστερήσεων στο έργο του μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά κάθε σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα είναι κεφάλαιο και πλούτος της πόλης, που όλοι οι παράγοντες έχουν ευθύνη να εκτιμήσουν, να αναδείξουν και να διαφυλάξουν.


Του Φώτη Κουτσαμπάρη
Αυτό υποστηρίζει η “Αττικό Μετρό Α.Ε.”, η οποία χθες ανακοίνωσε ότι απέρριψε την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών που κατέθεσε στις 14 Μαρτίου η κατασκευάστρια κοινοπραξία (όπως αποκάλυψαν οι εφημερίδες “Θεσσαλονίκη” και “Μακεδονία” στις 24 και 25/3) ως αβάσιμη, μη νόμιμη, καταχρηστική και απαράδεκτη δίνοντας εξηγήσεις για όλες τις αιτιάσεις του αναδόχου. Η “Αττικό Μετρό” κάλεσε την κοινοπραξία να συνεχίσει, ως οφείλει, τις εργασίες κατασκευής του έργου.
Η “Αττικό Μετρό Α.Ε.” εξηγεί ότι μέχρι σήμερα, οκτώ χρόνια μετά την έναρξη των ανασκαφών, έχουν δαπανηθεί 82 εκατ. ευρώ από τα περίπου 90 εκατ. που έχουν εγκριθεί για αρχαιολογικές έρευνες, οι οποίες άλλωστε προβλέπονται και στη σχετική νομοθεσία. Μάλιστα σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Πολιτισμού έπειτα από αίτημα των δύο αρμόδιων αρχαιολογικών εφορειών και γνωμοδότηση του ΚΑΣ απαιτούνται επιπλέον 42,8 εκατ. ευρώ, ώστε να ολοκληρωθεί το αρχαιολογικό έργο και στη συνέχεια να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής στους σταθμούς και τις προσβάσεις τους. Οι αρχαιολογικές εργασίες, αναφέρει η “Αττικό Μετρό”, επιβάλλονται από τις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων, που είναι οι κατά το νόμο υπεύθυνες. Στη συνέχεια ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εκτέλεσης των εργασιών. Στο υπογραφέν δε μνημόνιο μεταξύ “Αττικό Μετρό” και υπουργείου Πολιτισμού οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η αρχαιολογική ανασκαφή να μην υπερβαίνει το χρονοδιάγραμμα του εκάστοτε τμήματος και σε κάθε περίπτωση τους 20 μήνες.
Η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει ότι έχει εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα κονδύλια για την υλοποίηση του έργου, έχει καταβάλει στον ανάδοχο έως και το τελευταίο ευρώ για κάθε εργασία που έχει εκτελέσει, οι δε πληρωμές γίνονται στο συντομότερο δυνατό διάστημα και πάντα νωρίτερα από την απώτερη προθεσμία που ορίζει ο νόμος. Δεν υπάρχει ουδεμία υπέρβαση από το συμβατικό τίμημα, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 885 ευρώ, και από το αντίστοιχο της συμπληρωματικής σύμβασης, ύψους 41,8 εκατ. ευρώ, που αφορά τις εκτεταμένες πρόσθετες αρχαιολογικές εργασίες. Όσον αφορά το σταθμό της Βούλγαρη, η “Αττικό Μετρό” αναφέρει ότι η ανάδοχος κοινοπραξία στον τρίτο χρόνο του έργου ζήτησε αλλαγή της θέσης του σταθμού Βούλγαρη (κατά 62 μ. ανατολικότερα), τινάσσοντας στον αέρα όλες τις αρχικές απαλλοτριώσεις και απαιτώντας νέες, οι οποίες άρχισαν εκ του μηδενός. Μάλιστα λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας για τις απαλλοτριώσεις αλλά και των πολλαπλών αναβολών των δικαστηρίων που ορίζουν τις τιμές αποζημίωσης ακόμη και σήμερα δεν έχουν συντελεστεί. Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, δηλαδή τη χάραξη και τις θέσεις των σταθμών, αποτελούν επιλογή του δήμου Θεσσαλονίκης από το τέλος της δεκαετίας του ’80 και ελάχιστα έχουν διαφοροποιηθεί για καθαρά κατασκευαστικούς λόγους.
Η “Αττικό Μετρό” αναφέρεται και στα επιχειρηματικά προβλήματα της κοινοπραξίας, περιγράφοντας ότι στη διάρκεια του έργου η επικεφαλής εταιρεία ΑΕΓΕΚ έχει αλλάξει ιδιοκτήτες δύο φορές καταλήγοντας τελικά σε δανείστριες τράπεζες, καθώς είχε αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών της, που περιλάμβαναν την έγκαιρη αποζημίωση των προμηθευτών και του προσωπικού. Η αναθέτουσα αρχή διαβεβαιώνει τέλος ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί “με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και πάντα εντός των ορίων της νομιμότητας για την κατά το δυνατόν συντομότερη αποπεράτωση του έργου και την παράδοσή του για χρήση από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης”.