Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Τρέχει η ΕΡΓΟΣΕ για τις απαλλοτριώσεις στην Αχαία

Επιταχύνονται οι διαδικασίες από την ΕΡΓΟΣΕ, σχετικά με την πορεία των απαλλοτριώσεων στο νομό, σε μία ύστατη προσπάθεια να μην χαθούν τα κονδύλια, πουέχουν δεσμευτεί.
Γι αυτό η εταιρία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», ανακοινώνει πως προκειμένου να προωθήσει με ταχύτερους ρυθμούς τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων με σκοπό τη διάθεση των απαιτούμενων εκτάσεων για την κατασκευή του έργου σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μην χαθεί η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ 2007-2013), στα τμήματα: Διακοπτό - Ροδοδάφνη (Ελαιώνας) καθώς και Ψαθόπυργος - Ρίο, προχώρησε στις εξής ενέργειες που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω :

1. Απαλλαγή από την έκδοση της εγγυητικής επιστολής, ποσού ίσου με το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης της απαλλοτρίωσης στο τμήμα Ψαθόπυργος - Ρίο. Mε πρωτοβουλία της εταιρίας «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» ψηφίστηκε το άρθρο 90 στο ν.4199/13 (ΦΕΚ Α' 216/11.10.2013),που τροποποίησε την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2985/02 , σύμφωνα με το οποίο η εταιρία απηλλάγη από την υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

2. Υπαγωγή των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στα παραπάνω τμήματα, όπου πρόκειται να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας, στις διαδικασίες του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ν. 2882/01). Για το λόγο αυτό η εταιρία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» με το υπ. αριθμ. πρωτ. 232292/02-08-2013 έγγραφο της, διεβίβασε προς το αρμόδιο Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. όλα τα αναγκαία στοιχεία για την προώθηση της διαδικασίας. Mε την υπ'αριθμ. 1/07.01.2014 ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α.Α.Π. 1 - 08.01.2014), δόθηκε το δικαίωμα στην «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» να προχωρήσει κατά την διαδικασία των απαλλοτριώσεων των παραπάνω τμημάτων, στην εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 7Α διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός της δικασίμου προς συζήτηση της αίτησης του άρθρου 7Α θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή το αργότερο εντός σαράντα ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου ήτοι του Εφετείου Πατρών και η έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως αυτής, εντός τριάντα ημερών από την συζήτηση της.

Σε εφαρμογή της εκδοθείσης δικαστικής απόφασης η «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» υποχρεούται να καταθέσει την προσδιορισθείσα με την απόφαση αυτή εύλογη αποζημίωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την έκδοση σχετικού γραμματίου παρακατάθεσης.

Στη συνέχεια δύναται να προβεί στην αποβολή των κατόχων από τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται προκειμένου να αποδοθεί η συνολική υπό απαλλοτρίωση έκταση για την κατασκευή του έργου.

Η προσδιορισθείσα αποζημίωση σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν δεσμεύει το δικαστή του προσωρινού η οριστικού προσδιορισμού της «πλήρους» αποζημίωσης ενώπιον του οποίου υποχρεούται ο υπερ ου η απαλλοτρίωση δηλαδή η «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» να προσφύγει με σχετική αίτησή της εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης του άρθρου 7Α , ενώ ο θιγόμενος ιδιοκτήτης και δικαιούχος της αποζημίωσης διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει καλύτερη τιμή μονάδας τόσο για την εδαφική έκταση του ακίνητου του και τα επικείμενά του, όσο και τυχόν ιδιαίτερες αποζημιώσεις σε υλοποίηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν. 2882/01.

Η παρακατεθείσα αυτή εύλογη αποζημίωση είναι δυνατόν να αναληφθεί από τους δικαιούχους, εφόσον προσκομίσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απόφαση αναγνώρισης, δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 26 και 27 του ν. 2882/01 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 132 του ν.4070/2010 και το άρθρο 76 παρ. 15 του ν. 4163/13.

pelop.gr