Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Η Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιΐας θα είναι ο φορέας υλοποίησης της αξιολόγησης των ΔΕΚΟ του υπουργείου Υποδομών που θα κάνει η PWC

Του Αχιλλέα Χεκίμογλου
Η Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) θα είναι ο Φορέας Υλοποίησης και Δικαιούχος του άχαρου έργου της αξιολόγησης των ΔΕΚΟ του υπουργείου Υποδομών, την οποία θα πραγματοποιήσει η PWC και θα οδηγήσει σε απολύσεις στις ΔΕΚΟ.

Πρόκειται για την δράση «Αξιολόγηση δομών των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υποδομών», η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύει το υπουργείο Υποδομών, ακόμη και αυτά που έχουν περάσει στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) προς ιδιωτικοποίηση - πλην των ΕΛΤΑ και της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», το «φιλτράρισμα» που θα κάνει η PWC αφορά την αξιολόγηση των εξής ΔΕΚΟ, που «απασχολούν προσωπικό περίπου 13.000 ατόμων»:

- Τις εποπτευόμενες από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Αττικό Μετρό, Εγνατία Οδός, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ (ΟΣΚ - ΔΕΠΑΝΟΜ - ΘΕΜΙΣ), Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ ΑΕ), Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ ΑΕ), Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ) και, 

- τις εποπτευόμενες από τη Γενική Γραμματεία Μεταφορών ΓΑΙΑΟΣΕ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΕΡΓΟΣΕ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΤΥ (ROSCO), που απασχολούν και την συντριπτική πλειονότητα του εν λόγω προσωπικού.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Χρυσοχοϊδη, η υλοποίηση του έργου της αξιολόγησης «είναι επομένως αναγκαία» και θα τρέξει «μέσω υπηρεσίας Συμβούλου», ο οποίος θα πρέπει:


- Να παραλάβει τα διαθέσιμα στοιχεία των προς αξιολόγηση εποπτευομένων φορέων,


- Να προβεί σε καταγραφή - ανάλυση των δομών των εποπτευομένων φορέων με βάση μεθοδολογία που θα του δοθεί από το Δικαιούχο, δηλαδή το υπουργείο Υποδομών,


- Να υποβάλει στο Δικαιούχο παραδοτέο με την ολοκλήρωση του Εργου.


Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υποδομών, «καθήκοντα των Φορέων Πρότασης και Λειτουργίας του Έργου», δηλαδή των επίμαχων ΔΕΚΟ, είναι:


- «Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών»,


- «Να παρέχει στον Δικαιούχο τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του για τον προσδιορισμό του σκοπού του αντικειμένου του Έργου, του χρόνου υλοποίησης και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης»,


- «Να παρέχει έγκαιρα στο Δικαιούχο την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου»,


- «Να μεριμνήσει για τις διοικητικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του Έργου».

Παράλληλα, καθήκοντα της ΔΜΕΟ μεταξύ άλλων θα είναι:


- «Να εκτελεί όλες τις ενέργειες που το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει ως αρμοδιότητα ενός Δικαιούχου, κατά την πορεία υλοποίησης της πράξης»,


- «Να αναθέτει την υλοποίηση του έργου στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας»,


- «Να κοινοποιεί στον Φορέα Πρότασης / στον Φορέα Λειτουργίας τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π»,


- «Να συνεργαστεί με τον Φορέα Πρότασης και τον Φορέα Λειτουργίας για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.».

Σύμφωνα με την απόφαση, «είναι σκόπιμη η σύσταση σχετικής Επιτροπής αποτελουμένης από εκπροσώπους των Φορέων Πρότασης / Λειτουργίας και Υλοποίησης», η οποία θα έχει αντικείμενο τον συντονισμό και την παρακολούθηση «όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου», την «εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση του έργου» και την «γνωμοδότηση επί της κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί και τον τρόπο εφαρμογής της».