Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το Υπουργείο Πολιτισμού απαντούν στην μοριοδότηση των υπάλληλων που προέρχονται από το ΟΣΕ

«Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 2688/15.10.2013 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Β. Οικονόμου, με θέμα: «Καθορισμός πρόσθετου κριτηρίου επιλογής για το προσωπικό που προέρχεται από τον ΟΣΕ, στο Υπουργείο Πολιτισμού, που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα», σας διευκρινίζουμε ότι:

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 9β & 9γ του αρ. 16 του νόμου μεταφοράς του προσωπικού του ΟΣΕ σε φορείς του στενού Δημόσιου τομέα, (ν.3891/2010), «Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στις Εταιρίες. Ο συνολικός αυτός χρόνος αποτελεί πραγματική υπηρεσία για όλα τα ζητήματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης».
Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.»
Ο Υπουργός  Κυριάκος Μητσοτάκης 
Τι λέει το Υπουργείο Πολιτισμού
«Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2688/15.10.2013 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Βασιλείου Οικονόμου και Θωμά Ψύρρα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε ότι η μοριοδότηση του προσωπικού που μεταφέρθηκε από τον Ο.Σ.Ε. στο Υπουργείο Πολιτισμού θα γίνει κατόπιν της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/172315/25487/23.9.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2408/Β726.9.2013) «Καθορισμός πρόσθετου ειδικού κριτηρίου της μοριοδότησης των γενικών κριτηρίων της αρ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/21οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ Β' 1914) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ