Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

ΓΑΙΑΟΣΕ: Διαχειριστικός έλεγχος από Οκτώβριο 2010 έως Φεβρουάριο 2013

Της εποχής όπου την ευθύνη της εταιρίας είχε ο κ. Νίκος Ιωαννίδης

 Του Αχιλλέα Χεκίμογλου

Σε διαχειριστικό έλεγχο της περιόδου από τον Οκτώβριο του 2010 έως τον Φεβρουάριο του 2013, δηλαδή της εποχής όπου την ευθύνη της εταιρίας είχε ο κ. Νίκος Ιωαννίδης, προχωρά η ΓΑΙΑΟΣΕ, η πρώην θυγατρική του ΟΣΕ, που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία των σιδηροδρόμων.


Σύμφωνα με έγγραφο που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, κ. Αθανάσιος Σχίζας αναθέτει στην εταιρεία «ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΝΕΡΗ ΕΕ» την διενέργεια Διαχειριστικού Ελέγχου με αντικείμενο «για το διάστημα Οκτώβριος 2010 έως Φεβρουάριος 2013».

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τόσο την ΓΑΙΑΟΣΕ όσο και τις θυγατρικές της ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης, «θα ελεγχθούν και θα ερευνηθούν σε βάθος οι κινήσεις των κάτωθι λογαριασμών», όπως «πελάτες, πελάτες διακανονισμού οφειλών, δοσοληπτικοί λογαριασμοί μελών Δ.Σ., λοιποί χρεώστες διάφοροι, χρεόγραφα, ταμεία, καταθέσεις προθεσμίας και όψεως, προμηθευτές, δικαιούχοι αμοιβών, επιταγές πληρωτέες, εσοδα προς απόδοση ΟΣΕ (μισθώσεις), Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καταχώρηση εντύπου Ε2».       

«Ο έλεγχος του Αναδόχου περιλαμβάνει τη χρηστή διαχείριση των συναλλαγών των Εταιρειών, καθώς και τη νομιμότητα αυτών, όπως η ύπαρξη των απαιτουμένων φορολογικών στοιχείων για κάθε περίπτωση, συμβάσεις κλπ» σημειώνεται.

«Η διάρκεια της των υπηρεσιών του Αναδόχου ορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης» επισημαίνει η εταιρία.

Όπως επισημαίνεται, με την ολοκλήρωση των εργασιών θα υποβληθεί προς τη διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ έκθεση ελέγχου που θα περιλαμβάνει τη «συνοπτική περιγραφή της εργασίας που πραγματοποιήθηκε και των ευρημάτων του ελέγχου», την «αναλυτική έκθεση ελέγχου που θα περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου» και «τα στοιχεία που ελέγχθηκαν και αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων του ελέγχου».

Για τη διενέργεια του ελέγχου γίνεται επίκληση σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, η οποία ελήφθη στις 9 Μαίου 2013.