Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ΓΑΙΑΟΣΕ. Προκήρυξη Διαγωνισμού Μακροχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Βόλου


Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 187/Α3/18.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου και το εγκεκριμένο επιχειρησιακό της σχέδιο, προκηρύσσει Διαγωνισμό για τη Μακροχρόνια Μίσθωση Ακινήτου στην Περιοχή της Νέας Ιωνίας Βόλου, Αξιοποίηση ακινήτου που έχει προεπιλεχθεί ως επιλέξιμο έργο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA.


Πρόκειται για οικόπεδο έκτασης 12.244 τμ περίπου και  4 κτιρίων συνολικού εμβαδού περίπου 1.396τ.μ. που βρίσκονται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση στην περιοχή της Ν. Ιωνίας Βόλου, σε επαφή με το γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας Νίκης Βόλου.
Η αξιοποίηση του ακινήτου είναι επιλέξιμο έργο από το Ταμείο Αστικής Ανάπλασης του JESSICA για χρηματοδότηση ύψους €1,15εκ., βάσει  πρότασης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για τη δημιουργία συμπλέγματος εγκαταστάσεων  αθλητισμού και αναψυχής και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προκήρυξη.  
Οι υποψήφιοι μισθωτές θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και χρηματοοικονομική ικανότητα υλοποίησης αντίστοιχων επενδύσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στην προκήρυξη.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στη ΓΑΙΑΟΣΕ στην Ελληνική γλώσσα, έγγραφα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών σε σχέση με το Διαγωνισμό μέχρι δέκα ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Τα τεύχη της προκήρυξης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., από τη  24η Απριλίου 2013 έως και 10 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά την διάρκεια των ωρών 10:00 έως 16:00, μετά από έγγραφο αίτημα, στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, έναντι ποσού €50.
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2013,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ