Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ανακοίνωση Διαγωνισμού Αναλωσίμων,


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο..
9 παρ 2α και 3 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης
Συμβάσεων Προμηθειών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (υ.α. Φ 32/οικ20894/1602/2007, ΦΕΚ 621/Β/25-4- 2007) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και το άρθρο 47 του Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63Α/16-3-2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των  ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, «για την ανάδειξη Προμηθευτή για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων Η/Υ για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». Διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος. Προϋπολογισμός : μέχρι του ποσού των 130.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. Ο επιλεγείς ως ανάδοχος θα κληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης ποσού ίσου με 3.000,00€. Επίσης ο επιλεγείς ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με το κόστος της δημοσίευσης της παρούσας. Πληροφορίες
σχετικά με το λεπτομερές αντικείμενο του διαγωνισμού, την διαδικασία διενέργειας του
διαγωνισμού, τον τρόπο υποβολής των προσφορών, τα περιεχόμενα των φακέλων προσφοράς και τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, περιλαμβάνονται σε αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από την Διεύθυνση Εφοδιασμού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., Οδός Καρόλου 1-3, Αθήνα 8ος όροφος,
γρ. 818
Υπεύθυνος κ. Γιαννάκης, Τηλ. 210 5297918
από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης και κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:30 έως
13:00. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 11/10/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα
13:00.
Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Α. Ζηλιασκόπουλος