Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Ακύρωση Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης στον Σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης Την ακύρωση του διαγωνισμού για την μίσθωση του υπαίθριου χώρου στάθμευσης στον Ν.Ε.Σ.Θ. καθώς και την ακύρωση της υπ΄αριθμ. 22020/22-05-2012 απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, ανακοίνωσε  η διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ μετά την μη ανταπόκριση του πλειοδότη. Σε ανακοίνωση της η ΓΑΙΑΟΣΕ αναφέρει: 

ΑΠΟΦΑΣΗ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Έχοντας υπόψη:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6α του ν. 3891/2010 (Α΄ 188), η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει την αρμοδιότητα ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΣΕ, να διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ Την υπ΄αριθμ. 164/Α2/13-10-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. με την οποία καθορίζεται η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας. Τον διαγωνισμό που ανακοίνωσε η εταιρεία μας για την μίσθωση υπαίθριου χώρου σαράντα θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Την υπ΄αριθμ. 22020/22-05-2012 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την οποία αποφασίστηκε η μίσθωση στον κ. Καραβασίλη Δημήτριο. Το χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών που μεσολάβησε από την ανωτέρω απόφαση έως σήμερα, χωρίς να ενδιαφερθεί ο πλειοδότης να υπογράψει μισθωτήριο με την εταιρεία μας.
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ακύρωση του διαγωνισμού για την μίσθωση του υπαίθριου χώρου στάθμευσης στον Ν.Ε.Σ.Θ. καθώς και την ακύρωση της υπ΄αριθμ. 22020/22-05-2012 απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ