Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΑΙΑΟΣΕ. Μίσθωση ακινήτου και περιβάλλοντος χώρου


Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κτηρίου 128 τμ και περιβάλλοντα χώρου 850τμ περίπου στην οδό Λιοσίων 301Β στην Αθήνα ανακοίνωσε η ΓΑΙΑΟΣΕ.


Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση κτήριο 128 τμ περίπου και περιβάλλοντα χώρου 850 τμ περίπου επί της οδού Λιοσίων 301Β.
 Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 10 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει αν είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για τον διαγωνισμό κτηρίου επί της οδού Λιοσίων. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την 10 Οκτωβρίου  2012 και ώρα 14:30.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αγγελακόπουλο Κωνσταντίνο.
Τηλέφωνο:  210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr