Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

Σε ποιές ΔΕΚΟ θα γίνουν απολύσεις - Ο πλήρης κατάλογος


Δείτε τον κατάλογο των 150 επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας που θα "ματώσουν" το προσεχές διάστημα
Πηγή  blog.gr

1.   HELEXPO A.E.
2.   Invest in Greece (
πρώην ΕΛΚΕ) Α.Ε.
3. 
ΑΕ∆ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
4.   «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης (πρώην ΚΕΤΕΠ)
5.   Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ – ΜΠΕ) Α.Ε.
6.   Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας ΑΕ
7.   Α.Ε. ∆ιώρυγας Κορίνθου
8.   ΑΕΜΥ Α.Ε. – Ανώνυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
9.   ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
10.  ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
11.  ∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε.
12.  ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.
13.  Εγνατία Οδός ΑΕ
14.  Eβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος
15.  Εθνική Λυρική Σκηνή
16.  Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.
17.  Εθνικό Θέατρο
18.  Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας
19.  Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών
20.  Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
21.  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
22.  Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
23.  Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.
24.  Eθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)
25.  Ειδικό Ταµείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
26.  ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ" ΚΑΒΑΛΑΣ
27.  Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα Α.Ε.
28.  Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.
29.  Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
30.  Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία Α.Ε.
31.  Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων Α.Β.Ε.
32.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
33.  Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού ∆ηµοσίου Α.Ε.
34.  Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.
35.  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
36.  Ελληνικό Κέντρο Αργιλλοµάζης Α.Ε.
37.  Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοϊας Α.Ε.
38. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ & ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ "ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ"
39.  Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου Α.Ε.
40.  Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
41.  Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.
42.  Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος και Κρέατος
43.  Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε. (ΟΠΕ Α.Ε.)
44.  Ελληνικός Οργανισµός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε.
45.  Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.
46.  ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ Α.Ν.Υ. ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ «ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Ν.Υ.Α.»
47.  Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.
48.  Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών
49.  ΕΡΓΑ ΟΣΕ (θυγατρική ΟΣΕ) Α.Ε.
50.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓ ΓΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ"
51.  Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών Αλ. Φλέµιγκ
52.  Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
53.  Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών Α.Ε.
54.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚ Ν Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ
55.  Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.)
56.  Εταιρεία Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων Α.Ε. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)
57.  Ε∆ΕΚΤ – ΑΕΠΕΥ Α.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
58.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
59.  Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραµικών & Πυρίµαχων Α.Ε.
60.  Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Ινών Α.Ε.
61.  Εταιρεία Bιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Τροφίµων Α.Ε.
62.  Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών
63.  Ηλεκτροµηχανική Κύµης (θυγατρική ΕΑΣ)
64.  Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η∆ΙΚΑ Α.Ε.)
65.  ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
66.  ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.
67.  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ"
68.  Ι∆ΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ
69.  Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
70.  Ι∆ΡΥΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ "ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ"
71.  Ι∆ΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
72.  Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
73.  Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕ Σ Κ Φ Ν & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
74.  Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"
75.  Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ "Ο ΗΛΙΟΣ" - ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ
76.  Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας
77.  Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
78.  Ινστιτούτο Υγείας και Παιδιού (Νοσοκ. Αγία Σοφία)
79.  Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.
80.  Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
81.  ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΥΣΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "Η ∆ΑΜΑΡΙΣ"
82.  Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)
83.  ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
84.  ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "Η ΧΑΡΑ"
85.  ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ"
86.  Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
87.  Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε.
88.  Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας
89.  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΕΣΤΙΑ"
90.  Κέντρο Προγραµµατισµού & Οικονοµικών Ερευνών
91.  Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασµού Α.Ε. (ΕΛΚΕ∆Ε)
92.  ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ
93.  Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
94.  ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
95.  ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
96.  Κτηµατική Εταιρεία ∆ηµοσίου Α.Ε.
97.  Κτηµατολόγιο Α.Ε.
98.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
99.  Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε.
100. Μονάδα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Α.Ε.
101. ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ
102. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ
103. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ
104. ΜΟΥΣΕΙΟ Φ ΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
105. ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
106. Ο∆ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝ ΝΙΕΣ (ΟΣΥ Α.Ε.)
107. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
108. ΟΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
109. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
110. Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Α.Ε.
111. Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
112. Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Υλικού Α.Ε.
113. Οργανισµός ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος Α.Ε.
114. Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
115. Οργανισµός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε.
116. Οργανισµός Λιµένος Αλεξανδρούπολης ΑΕ
117. Οργανισµός Λιµένος Βόλου ΑΕ
118. Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας ΑΕ
119. Οργανισµός Λιµένος Ηγουµενίτσας ΑΕ
120. Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου ΑΕ
121. Οργανισµός Λιµένος Καβάλας ΑΕ
122. Οργανισµός Λιµένος Κέρκυρας ΑΕ
123. Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου ΑΕ
124. Οργανισµός Λιµένος Πατρών ΑΕ
125. Οργανισµός Λιµένος Ραφήνας ΑΕ
126. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
127. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
128. Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)
129. Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας Α.Ε.
130. Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (ΟΣΚ Α.Ε.)
131. ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
132. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ
133. Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική Α.Ε.
134. ΣΙΚΙΑΡΙ∆ΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
135. ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)
136. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.)
137. ΣΤΕΓΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
138. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ" -ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
139. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ "SOS"
140. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ - & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, ΠΑΙ∆ΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ <<ΑΓΑΠ Η >>
141. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ" - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
142. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ANATOΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
143. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
144. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "ΕΡΜΗΣ"
145. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ Μ. Ε. Α. "Η ΑΡΓΩ"
146. ΤΕΟ Α.Ε. - ΑΝ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΩΝ Α.Ε.
147. ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
148. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ
149. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
150. Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ
151. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ