Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Στην βουλή οι συμβάσεις έργων της ΕΡΓΟΣΕ. Αποκαλυπτική παρέμβαση του βουλευτή Αχαΐας κ. Νίκου Νικολόπουλου

 Ερώτηση προς τους υπουργούς :● Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων● Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων● Οικονομικών● Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  κατέθεσε ο ο βουλευτής Αχαϊας κ. Νίκος Νικολόπουλος
Στην ερώτηση του ο κ. Νικολόπουλος αναφέρει: «
1) Όπως προκύπτει από πληροφορίες και στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, «Συμπράττοντα Μελετητικά Γραφεία», στα πλαίσια συμβατικών τους υποχρεώσεων, γνωστοποίησαν εγγράφως στις 11-2-2010 και 11-6-2010 στη Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, παράνομες πληρωμές, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, μέσω «υπερπιστοποιήσεων» και «προπιστοποιήσεων», στον ανάδοχο του έργου της σύμβασης 470/21-4-2007 «Κατασκευή Υποδομής από χ.θ. 14+000 έως χ.θ. 25+000 ( Μεγάλη Σήραγγα ) της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων (Ν.Σ.Γ.Υ.Τ.)». Με τα ίδια έγγραφα γνωστοποιήθηκαν επίσης στη Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ «παραβίαση Αποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών από 3 έως 20 μήνες», «Παραβίαση κανόνων σύνταξης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και μη τήρησή του», «παραβιάσεις ρητών συμβατικών δεσμεύσεων» και «μη εφαρμογή της μελέτης εκσκαφής και αντιστήριξης της Σήραγγας ΣΣ6»..
2) Η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ενώ βρισκόταν μπροστά σε μια αποδεδειγμένη μεγάλη απάτη και υπόθεση διαφθοράς αντί να στείλει αμέσως την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, περιορίστηκε στη σύσταση τριμελούς «επιτροπής εσωτερικού ελέγχου» από δυο υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ και ένα υπάλληλο του ΟΣΕ, τον οποίο συναντάμε και σε διάφορες φάσεις της αμαρτωλής σύμβασης 994/2005 του προαστιακού σιδηροδρόμου, με τον ίδιο ανάδοχο(εταιρία ΑΚΤΩΡ). Το πόρισμα της εν λόγω επιτροπής δεν γνωστοποιήθηκε ούτε στα «Συμπράττοντα Μελετητικά Γραφεία», τα οποία έδωσαν εγγράφως στις 11-6-2010 τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν από την επιτροπή. Πέραν δε της αντικατάστασης του Διευθυντή Κατασκευών/Έργα ΙΙ, του Προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα Μηχανικού από άλλα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ δεν γνωρίζουμε να έχει προβεί σε καμιά άλλη ενέργεια για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων και παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη ή, έστω, στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η σύμβαση συνεχίστηκε σαν να μη συνέβη τίποτα και με διάφορες πράξεις των Αποφαινομένων Οργάνων, μεταξύ των οποίων ήταν η σύνταξη και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( 1ου Α.Π.Ε.), με τρόπο, όπως επισημαίνεται από τα «Συμπράττοντα Μελετητικά Γραφεία», μη σύννομο και αντισυμβατικό, «τακτοποιήθηκαν» οι παραπάνω «ανωμαλίες» και ο ανάδοχος δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από εκείνα που εισέπραξε παρανόμως. Επίσης, έγιναν ανεκτές από τη Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, χωρίς να επιβληθούν στον ανάδοχο του έργου οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση και τη νομοθεσία των δημοσίων έργων κυρώσεις. Τα «Συμπράττοντα Γραφεία» επανήλθαν στο θέμα με νέο έγγραφό τους στις 21-3-2011 προς τη Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, το οποίο κοινοποίησαν στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων( ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) κ. Δημ. Ρέππα, στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, στον Υφυπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Σπυρίδωνα Βούγια, το Γενικό Γραμματέα Μεταφορών κ. Θεοχάρη Τσιόκα και το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή.
3) Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ίδιες πρακτικές ακολουθήθηκαν από την ΕΡΓΟΣΕ και στο έργο της «ταλαίπωρης» σήραγγας Καλλιδρόμου, στην κοινοπραξία κατασκευής του οποίου συμμετέχει επίσης η εταιρία ΑΚΤΩΡ, και με πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης της ΕΡΓΟΣΕ αποφασίστηκε η σύναψη και νέας συμπληρωματικής σύμβασης, πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, για να «τακτοποιηθούν» παρόμοιες διαχειριστικές «ανωμαλίες». Έχουμε, δηλαδή, και σ’ αυτή την περίπτωση ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση της εταιρίας ΑΚΤΩΡ από τη Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της οποίας λέγεται, ότι εργαζόταν, πριν την τοποθέτησή του στην ΕΡΓΟΣΕ, σε υψηλή θέση έργου, του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρία ΑΚΤΩΡ.
4) Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ίδιας φύσεως διαχειριστικές «ανωμαλίες» συνέβησαν και στην περιβόητη σύμβαση 994/2005 του Προαστιακού, η διάλυση της οποίας αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό 4662/17-2-2011 απόφαση του Δ.Σ, του ΟΣΕ, και επιχειρείται το «κλείσιμό» της με τις ίδιες πρακτικές, δηλαδή με τη σύνταξη 2ου Α.Π.Ε. κ.λ.π. Είναι χαρακτηριστικό , ότι για το χειρισμό της διάλυσης της εν λόγω σύμβασης αρμόδιος Διευθυντής είναι ο Μηχανικός του ΟΣΕ που συμμετείχε στην παραπάνω τριμελή «επιτροπή εσωτερικού ελέγχου» της ΕΡΓΟΣΕ και ο οποίος: α)Ήταν μέλος της Επιτροπής Κρίσεως Προσφορών, η οποία κατακύρωσε το διαγωνισμό της παραπάνω σύμβασης στην κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-SIEMENS-ΤΕΡΝΑ, που ήταν η μόνη που κατέθεσε προσφορά, με μηδενική σχεδόν έκπτωση(0,964%) β) Ήταν Διευθύνουσα Υπηρεσία το τελευταίο έτος πριν την απόφαση διάλυση της σύμβασης και γ) Ενώ είχε συνταξιοδοτηθεί, επαναπροσλήφθηκε, χωρίς προκήρυξη της θέσης, με απόφαση του Δ.Σ του ΟΣΕ και τοποθετήθηκε Διευθυντής στη Διεύθυνση Παραγωγής, δηλαδή Διευθύνουσα Υπηρεσία του εν λόγω έργου και έτσι έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για το «κλείσιμο» της σύμβασης και τη «θεραπεία» όλων των διαχειριστικών «ανωμαλιών» της. Σύμφωνα δε με πληροφορίες μας, ενώ, όπως αναφέρουμε παραπάνω, αποφασίστηκε η διάλυσή της, συγκροτούνται επιτροπές «εξακρίβωσης κόστους» για «νέες εργασίες» και συντάσσονται εκ των υστέρων Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών(Π.Π.Α.Ε) για Η/Μ εργασίες ( Σηματοδότηση, Ηλεκτροκίνηση κ.λ.π.), οι οποίες αφενός έχουν εκτελεσθεί και πληρωθεί και αφετέρου είναι εμφανείς και μετρήσιμες και κατά συνέπεια δεν μπορούν ν’ αποτελέσουν αντικείμενο τέτοιων Πρωτοκόλλων. Επίσης, όσο αφορά τα υπάρχοντα Π.Π.Α.Ε., αφού χρησιμοποιήθηκαν για «λαθροχειρίες» στους λογαριασμούς πληρωμής, επιχειρείται η «προσαρμογή» τους στα δεδομένα του 2ου Α.Π.Ε., που είναι υπό σύνταξη εδώ και τρία(3) τουλάχιστο χρόνια. Είναι προφανές, ότι ο συνδυασμός «νέων εργασιών» και η σύνταξη Π.Π.Α.Ε., θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή στον ανάδοχο ποσών επί πλέον των συμβατικά προβλεπομένων
Μπορούν να θεωρηθούν τυχαία όλα αυτά; Είναι προφανές, ότι επιλέχθηκε ο «κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση».
5) Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα που ίσχυε μέχρι 23-12-2010, οι παραπάνω διαχειριστικές «ανωμαλίες» και πρακτικές, πέραν της οικονομικής ζημίας για το Δημόσιο, είχαν και ποινικές ευθύνες για τους υπεύθυνους, τόσο για τους αρμόδιους παράγοντες των έργων( Επίβλεψη, Διευθύνουσα Υπηρεσία, Τεχνικό και Διοικητικό Συμβούλιο), όσο και για τους αναδόχους αυτών. Όμως, οι ποινικές αυτές ευθύνες, μετά την ψήφιση του ν.3904/23-12-2010, «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», δεν υπάρχουν πλέον, αφού με το άρθρο 6 του εν λόγω νόμου τροποποιήθηκε το άρθρο 384 του Ποινικού Κώδικα και το αξιόποινο των άρθρων 375-377, 381,382 και 386 έως 406 εξαλείφεται, «αν ο υπαίτιος με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιοδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές αποδώσει χωρίς βλάβη τρίτου ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα». Όπως ίσχυε μέχρι την τροποποίησή του , ότι το άρθρο 384 του Ποινικού Κώδικα, , προέβλεπε την εξάλειψη του αξιόποινου μόνο για τις περιπτώσεις των άρθρων 381 παρ.2 και 382 παρ.2 στοιχ. β’, δηλαδή αντιστοίχως για περιπτώσεις ελαφρούς φθοράς ή φθοράς ξένης περιουσίας που αφορά αντικείμενο ευτελούς αξίας και για περιπτώσεις φθοράς πράγματος, ιδιαίτερης μεγάλης αξίας, που καθιστούσαν ανέφικτη τη χρήση του. Δηλαδή, με την παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 384 του Ποινικού Κώδικα επεκτάθηκε η εξάλειψη του αξιόποινου ακόμη και για πράξεις, όπως η απάτη ( άρθρο 386 του Π.Κ. ) και η απιστία ( άρθρο 390 του Π.Κ.), που είναι οι περιπτώσεις των διαχειριστικών «ανωμαλιών» και πρακτικών, που αναφέρουμε παραπάνω ότι συνέβησαν στα έργα της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Έτσι, οι υπαίτιοι, αφού μέσω του Α.Π.Ε. ή της συμπληρωματικής σύμβασης «τακτοποίησαν», χωρίς καμιά οικονομική επίπτωση για τον ανάδοχο, τη διαχειριστική τους ανωμαλία, ήρθε η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και τους απάλλαξε όλους από τις ποινικές ευθύνες, δηλαδή τόσο τους υπεύθυνους των έργων, όσο και τους αναδόχους αυτών. Νόμος, δηλαδή, κατά παραγγελία, που μπροστά του ωχριά ο γνωστός «Κουτσονόμος».

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

● Είχαν πληροφορηθεί όσα τα «Συμπράττοντα Μελετητικά Γραφεία», στα πλαίσια των συμβατικών τους υποχρεώσεων, είχαν στις 11-2-2010, 29-3-2010 και στις 11-6-2010 καταγγείλει, στη Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, πριν τους κοινοποιηθούν στις 21-3-2011 οι εν λόγω καταγγελίες; Να κατατεθεί όλη η σχετική για το θέμα αλληλογραφία της ΕΡΓΟΣΕ με τα «Συμπράττοντα Μελετητικά Γραφεία» ή κάποιο άλλο παραλήπτη.
● Τι μέτρα έλαβαν, από τη στιγμή που έλαβαν γνώση των καταγγελιών, για τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων και για την προστασία του Δημόσιου συμφέροντος;

● Αναζητήθηκε, έστω, το πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΡΓΟΣΕ ή έγινε έλεγχος για όσα καταγγέλλει το παραπάνω έγγραφο για τις διαχειριστικές ανωμαλίες της σύμβασης 470 και για τον 1ο Α.Π.Ε.;
Να κατατεθούν το πόρισμα της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου και ο 1ος Α.Π.Ε., μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις και αποφάσεις τόσο του Τεχνικού Συμβουλίου, όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο.
● Ανεξάρτητα από τη συγκρότηση Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, έστειλε η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, ως όφειλε, τις καταγγελίες των «Συμπραττόντων Γραφείων» στη Δικαιοσύνη ή, έστω, στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης; Να κατατεθούν τα τυχόν υπάρχοντα σχετικά έγγραφα.
● Έχουν πληροφορηθεί, ότι ίδιας φύσεως «λαθροχειρίες» και πρακτικές έχουν γίνει και σε άλλα έργα της ΕΡΓΟΣΕ, όπως το έργο της «ταλαίπωρης» σήραγγας του Καλλιδρόμου; Να κατατεθούν οι εισηγήσεις και αποφάσεις, τόσο του Τεχνικού Συμβουλίου, όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύναψη της 6ης , συνολικά, Συμπληρωματικής Σύμβασης(Σ.Σ) της σήραγγας του Καλλιδρόμου( 1η Σ.Σ. του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόμου, των χωματουργικών και λοιπών έργων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Τιθορέας- Λειανοκλαδίου, τμήμα από Σ.Σ Τιθορέας έως χλμ 19+00.») , με τον 3ο Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τη συνοδεύει, καθώς και την κατ’ αυτών ένσταση της αναδόχου κοινοπραξίας « ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.-ΤΕΡΝΑ Α.Ε-J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.». Επίσης, να κατατεθεί ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός για την αποπεράτωση όλων των έργων της εν λόγω σήραγγας.
● Σε ποιες ενέργειες προέβη ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, μόλις έλαβε γνώση του θέματος; Έγινε έλεγχος του πόθεν έσχες των υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ που εμπλέκονταν στην υπόθεση; Αληθεύουν οι πληροφορίες, ότι όρισε υπεύθυνο για τον έλεγχο των παραπάνω καταγγελιών υπάλληλο της ΕΡΓΟΣΕ, που υπηρετεί στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων με απόφαση του κ. Ρέππα; Να κατατεθεί σχετικό έγγραφο ή πληροφορία.
● Πως επιλέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ; Αληθεύουν οι πληροφορίες, ότι εργαζόταν, πριν την τοποθέτησή του στην ΕΡΓΟΣΕ, σε υψηλή θέση έργου, του οποίου ανάδοχος είναι ο ίδιος ανάδοχος( εταιρία ΑΚΤΩΡ), που έχει και τις παραπάνω συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ; Να κατατεθεί το βιογραφικό του.
● Γνωρίζουν τα όσα αναφέρουμε παραπάνω για την περιβόητη σύμβαση 994/2005 του Προαστιακού, που, όπως αναφέρει το ίδιο το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε δελτίο τύπου με ημερομηνία 2 Μαρτίου 2011, «η υπογραφή της σχετικής σύμβασης πολύ μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων και η συνέχιση εκτέλεσής του έργου 6 χρόνια μετά συνιστούν από μόνα τους διαχειριστική ανωμαλία»; Να κατατεθούν όλοι οι λογαριασμοί πληρωμής, με τις αντίστοιχες επιμετρήσεις και τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών(Π.Π.Α.Ε), που υπάρχουν σ’ αυτούς. Επίσης, να κατατεθεί ο 2ος Α.Π.Ε ή, σε περίπτωση που αυτός δεν έχει ακόμη εγκριθεί, το σχέδιο αυτού, μαζί με τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας και τα Πρωτόκολλα Εξακρίβωσης Κόστους Νέων Εργασιών, καθώς και η απόφαση διάλυσης της σύμβασης, μαζί με την αντίστοιχη εισήγηση και τα σχετικά πρακτικά του Δ.Σ. του ΟΣΕ.
● Με δεδομένη, όσο αφορά τη σύμβαση 994/2005 του Προαστιακού, την παραπάνω θέση του αρμόδιου Υπουργείου, πως επιλέχθηκε, ενώ είχε συνταξιοδοτηθεί, για τη θέση του Διευθυντού, που εκτελεί καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας της εν λόγω σύμβασης, μέχρι τη διάλυσή της, ο Μηχανικός που, κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής του θητείας στον ΟΣΕ, είχε συμμετάσχει σ’ όλα τα στάδια της σύμβασης, από την κατακύρωσή της μέχρι τη διάλυσή της; Γνωρίζει ο αρμόδιος Υπουργός, ότι ο εν λόγω Μηχανικός είναι αυτός που εισηγήθηκε τη διάλυση της εν λόγω σύμβασης, την επομένη της απόφασης επαναπρόσληψής του στον ΟΣΕ και την ίδια μέρα που υπέγραψε τη σύμβαση της εκ νέου απασχόλησής του στον ΟΣΕ; Αυτές τις «πιεστικές ανάγκες» εννοεί ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, όταν απαντά σε σχετική ερώτησή μας , «γιατί η Διοίκηση του ΟΣΕ επαναπροσέλαβε πέντε συνταξιούχους και τους τοποθέτησε σε διευθυντικές θέσεις»; Δεν παρά είναι σύμπτωση η συμμετοχή του σ’ όλες τις σκανδαλώδεις παραπάνω υποθέσεις; Μπορεί , μετά από αυτά, να ισχυρισθεί ο αρμόδιος Υπουργός ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα στην επαναπρόσληψη του εν λόγω Μηχανικού στον ΟΣΕ και στην τοποθέτησή του στην παραπάνω θέση, την τόσο ζωτική για τη διάλυση της αμαρτωλής αυτής σύμβασης;
● Ποιες ανάγκες και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούσε η τροποποίηση με το άρθρο 6 του ν.3904/23-12-2010 του άρθρου 384 του Ποινικού Κώδικα, μέσω της οποίας εξαλείφθηκαν οι ποινικές ευθύνες των υπευθύνων για τις παραπάνω πράξεις απάτης σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος; Πως έπεσαν σε τόσο βαρύ ολίσθημα; Δεν αντιλήφθηκαν, ότι, ανεξαρτήτως των όποιων αγαθών προθέσεών τους, το να συμπεριληφθεί και το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα στις ευεργετικές διατάξεις της τροποποίησης του άρθρου 384 θα είχαμε αυτές τις συνέπειες, την εξάλειψη δηλαδή ποινικών ευθυνών για πράξεις απάτης σε βάρος του Δημοσίου; Γιατί δεν έγινε και για το άρθρο386 η εξαίρεση( βλ. τελευταία παράγραφος του άρθρου 6 του ν,3904) που έγινε για το άρθρο του Ποινικού Κώδικα 390(Απιστία), «όταν η πράξη στρέφεται κατά του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού»;. Έτσι καταπολεμούν τη διαπλοκή και τη διαφθορά, που έχει κατακλύσει το Δημόσιο βίο και αποτελεί την κυριότερη αιτία για τη σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας μας;

Ο ερωτών Βουλευτής
Νίκος Ι .Νικολόπουλος